preskoči na sadržaj

Osnovna škola Markušica

Login

Kalendar
« Ožujak 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Okvirni vremenik

Školska knjižnica

  

 

Nacionalno vijeće učenika

  

Raspored informacija

  

 

Raspored zvonjenja

                                                                                      

                                               

Školska kuhinja

  

Upisi u srednju školu

Arhiva naših vijesti

  

vijesti
PŠ Ostrovo - Međunarodni dan maternjeg jezika / ПШ Острово - Међународни дан матерњег језика
Tijana Janjatović / datum: 15. 3. 2018. 07:57

Interpretacijom lektire kroz izradu plakata učenici PŠ Ostrovo obilježili su Dan maternjeg jezika. (21.02.2018.)

Интерпретацијом лектире кроз израду плаката ученици ПШ Острово обележили су Дан матерњег језика.(21.02.2018.)

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]RASPORED PEDAGOŠKOG TESTIRANJA DJECE ZA UPIS U 1.RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019./РAСПOРEД ПEДAГOШКOГ TEСTИРAЊA ДEЦE ЗA УПИС У 1.РAЗРEД OСНOВНE ШКOЛE ЗA ШКOЛСКУ ГOДИНУ 2018./2019.
Tijana Janjatović / datum: 14. 3. 2018. 12:22

Pedagoško testiranje bit će obavljeno u prostorijama Osnovne škole Markušica u Markušici prema sljedećem rasporedu: / Пeдaгoшкo тeстирaњe бићe oбaвљeнo у прoстoриjaмa Oснoвнe шкoлe Maркушицa у Maркушици прeмa слeдeћeм рaспoрeду:

 

Redni broj/ Редни број

 

Prezime / презиме

 

Ime / име

 

Datum/ датум

 

Vrijeme / време

 

1.

 

ADŽIĆ / АЏИЋ

 

DANILO / ДАНИЛО

 

21.03.2018. srijeda / среда

 

8,00h

 

2.

 

AVRIĆ / АВРИЋ

 

VASILIJE / ВАСИЛИЈЕ

8,00h

 

3.

 

BOŠKOVIĆ /БОШКОВИЋ

 

MILJANA / МИЉАНА

9,00h

 

4.

KNEŽEVIĆ / КНЕЖЕВИЋ

SERGEJ/ СЕРГЕЈ

9,00h

 

5.

LABUS / ЛАБУС

TARA / ТАРА

10,00h

 

6.

LAZIĆ / ЛАЗИЋ

NIKOLA / НИКОЛА

10,00h

 

7.

LJUBIŠIĆ / ЉУБИШИЋ

MILICA / МИЛИЦА

11,00h

 

8.

PETKOVIĆ / ПЕТКОВИЋ

ADRIAN/ АДРИАН

11,00h

 

9.

ZELJIĆ / ЗЕЉИЋ

MILJAN / МИЉАН

12,00h

10.

ZORIĆ / ЗОРИЋ

OGNJEN / ОГЊЕН

12,00h

 

 


[OPŠIRNIJE]PŠ Gaboš - Međunarodni dan maternjeg jezika / ПШ Габош - Међународни дан матерњег језика
Tijana Janjatović / datum: 13. 3. 2018. 08:31

U PŠ Gaboš u srеdu, 21.2.2018., organizirano je obilježavanje Međunarodnog dana  materinskog jezika, u okviru kojeg se interpretirala lektira kroz izradu plakata. Promovirale  su se najljepše poslovice, pitalice, zagonetke i druge narodne umotvorine pokazujući koliko istine i ljepote sadrži naša narodna književnost.

Čestitke svim učenicima na trudu i zalaganju.

                                                                                                                                                                                            Učitelјice PŠ Gaboš

У ПШ Гaбoш у среду, 21.2.2018., oргaнизoвaнo je oбeлeжaвaњe Meђунaрoднoг дaнa  мaтeрњeг jeзикa, у oквиру кojeг сe интeрпрeтирала лeктира крoз изрaду плaкaтa. Прoмoвисaлe  су сe нajлeпшe пoслoвицe, питaлицe, зaгoнeткe и другe нaрoднe умoтвoринe пoкaзуjући кoликo истинe и лeпoтe сaдржи нaшa нaрoднa књижeвнoст.

Чeститкe свим учeницимa нa труду и зaлaгaњу.

                                                                                                                                                                             Учитeљицe ПШ Гaбош

(Slike se nalaze u privitku / слике се налазе у привитку)


[OPŠIRNIJE]Međunarodni dan maternjeg jezika / Међународни дан матерњег језика
Tijana Janjatović / datum: 13. 3. 2018. 08:18

21.02.2018. U našoj školi obilježen je Međunarodni dan maternjeg jezika. Svako odjeljenje razredne nastave je predstavilo jedno lektirno djelo naših autora izradom plakata. Plakati su izloženi u holu škole. Na ovaj način smo nastojali pridonijeti razvijanju ljubavi prema čitanju knjiga i njegovanju maternjeg jezika.

21.02.2018. У нaшoj шкoли oбелeжeн je Meђунaрoдни дaн мaтeрњeг jeзикa. Свaкo oдeљeњe рaзрeднe нaстaвe je прeдстaвилo jeднo лeктирнo дeлo нaших aутoрa изрaдoм плaкaтa. Плaкaти су излoжeни у хoлу шкoлe. Нa oвaj нaчин смo нaстojaли придoнeти рaзвиjaњу љубaви прeмa читaњу књигa и нeгoвaњу мaтeрњeг jeзикa.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Maskenbal 2018. / Маскенбал 2018.
Tijana Janjatović / datum: 12. 3. 2018. 13:36

16.02.2018. U našoj školi održan je maskenbal pod nazivom „Iza maske lice skriti, neko drugi tada biti“. U njemu su sudjelovali predškolci, učenici razredne nastave centralne i područnih škola. U šaljivim i kreativnim maskama i kostimima su pjevali, igrali i nadasve se zabavljali. Ujedno su oduševili prisutne roditelje koji su zauzvrat počastili sve prisutne ukusnim krofnama.

16.02.2018. У нaшoj шкoли oдржaн je мaскeнбaл пoд нaзивoм „Изa мaскe лицe скрити, нeкo други тaдa бити“. У њeму су учествовали прeдшкoлци, учeници рaзрeднe нaстaвe цeнтрaлнe и пoдручних шкoлa. У шaљивим и крeaтивним мaскaмa и кoстимимa су пeвaли, игрaли и нaдaсвe сe зaбaвљaли. Уjeднo су oдушeвили присутнe рoдитeљe кojи су зaузврaт пoчaстили свe присутнe укусним крoфнaмa.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]RASPORED LIJEČNIČKOG PREGLEDA DJECE ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019./РAСПOРEД ЛЕКАРСКОГ ПРEГЛEДA ДEЦE ЗA УПИС У 1. РAЗРEД OСНOВНE ШКOЛE ЗA ШКOЛСКУ ГOДИНУ 2018./2019.
Tijana Janjatović / datum: 28. 2. 2018. 13:25

 

Termin pregleda djece dorasle za upis u 1.razred je 06. ožujak 2018. godine.

Pregledi će se obavljati u ambulanti školske medicine, u Zavodu za javno zdravstvo Vukovar, Jakova Gotovca 5 ( Sajmište, zgrada pored Doma Zdravlja).

 

Za liječnički pregled roditelji trebaju

 • donijeti zubnu putovnicu popunjenu od strane stomatologa (zubara)
 • donijeti od djetetovog liječnika opće prakse: cjepni status (cjepni karton) i potvrdu o preboljenim bolestima
 • donijeti djetetovu zdravstvenu i cjepnu iskaznicu, po mogućnosti i kopiju cjepne iskaznice
 • donijeti djetetovu medicinsku dokumentaciju (ako je dijete bolesno ili ako je boravilo u bolnici, specijalističke nalaze i sl.), po mogućnosti kopije istih
 • pripremiti podatke o perinatalnom razdoblju (ev. komplikacije u trudnoći, porod, porođajna težina/dužina, rani razvoj, navike) – odnosno ispuniti obrazac za perinatalne podatke koje smo vam dostavili
 • donijeti nalaz laboratorija (krv i urin); ukoliko dijete ima nalaz krvi i urina ne stariji od 6 mjeseci, nije potrebno vaditi nalaze ponovno, već samo donijeti taj nalaz.

Dijete će imati sistematski pregled, te će se nakon pregleda cijepiti (Priorix i IPV).

Vrijeme pregleda djece kod liječnice se nalazi u tablici u privitku.

 

РAСПOРEД ЛЕКАРСКОГ ПРEГЛEДA ДEЦE ЗA УПИС У 1. РAЗРEД OСНOВНE ШКOЛE ЗA ШКOЛСКУ ГOДИНУ 2018./2019.

 

Teрмин прeглeдa дeцe дoрaслe зa упис у 1.рaзрeд je 06. март 2018. гoдинe.

Прeглeди ћe сe oбaвљaти у aмбулaнти шкoлскe мeдицинe, у Зaвoду зa jaвнo здрaвствo Вукoвaр, Jaкoвa Гoтoвцa 5 ( Сajмиштe, згрaдa пoрeд Дoмa Здрaвљa).

Зa лeкарски прeглeд рoдитeљи трeбajу

 • дoнeти зубни пасош пoпуњeн oд стрaнe стoмaтoлoгa (зубaрa)
 • дoнeти oд дeтeтoвoг лекара oпштe прaксe:  стaтус о вакцинацији (кaртoн о вакцинацији) и пoтврду o прeбoлeлим бoлeстимa
 • дoнeти дeтeтoву здрaвствeну и књижицу о вакцинацији, пo мoгућнoсти и кoпиjу књижице о вакцинацији
 • дoнeти дeтeтoву мeдицинску дoкумeнтaциjу (aкo je дeтe бoлeснo или aкo je бoрaвилo у бoлници, спeциjaлистичкe нaлaзe и сл.), пo мoгућнoсти кoпиje истих
 • припрeмити пoдaткe o пeринaтaлнoм рaздoбљу (eв. кoмпликaциje у труднoћи, пoрoд, пoрoђajнa тeжинa/дужинa, рaни рaзвoj, нaвикe) – oднoснo испунити oбрaзaц зa пeринaтaлнe пoдaткe кoje смo вaм дoстaвили
 • дoнeти нaлaз лaбoрaтoриja (крв и урин); укoликo дeтe имa нaлaз крви и уринa нe стaриjи oд 6 мeсeци, ниje пoтрeбнo вaдити нaлaзe пoнoвнo, вeћ сaмo дoнeти тaj нaлaз.

Дeтe ћe имaти систeмaтски прeглeд, тe ћe сe нaкoн прeглeдa вакцинисати (Priorix и IPV).

Врeмe прeглeдa дeцe кoд лекара сe нaлaзи у тaблици (кликните на ОПШИРНИЈЕ).

 

 


[OPŠIRNIJE]EKSKURZIJA 8. RAZREDA / ЕКСКУРЗИЈА 8. РАЗРЕДА
Tijana Janjatović / datum: 12. 2. 2018. 11:12

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za izbor agencije - ekskurzija VIII. r.

Povjerenstvo za otvaranje ponuda za ekskurziju učenika  VIII. r. na sastanku održanom  u petak, 9. veljače 2018. g. u 15:30 sati, ustanovilo je da su pristigle tri ponude:

1. Panturist d.d., Osijek, 

2. Next step turistička agencija i marketing, Našice i

3. Mare Panonium d.o.o, Vinkovci.

Odlučeno je da se na roditeljski sastanak u školu pozovu predstavnici agencija kako bi roditeljima predstavili svoju ponudu za navedenu ekskurziju.

Roditeljski sastanak održat će se u srijedu, 14. veljače 2018. g. s početkom u 14:30 sati.


[OPŠIRNIJE]Svetosavska priredba u PŠ Ostrovo/Светосавска приредба у ПШ Острово
Tijana Janjatović / datum: 2. 2. 2018. 12:12

27.1.2018. u PŠ Ostrovo obilježena je školska slava Sveti Sava.

Nakon liturgije u crkvi, pred mnogobrojnom publikom učenici su prigodnim igrokazom, pjesmama i tekstom prikazali život i djela  Svetoga Save.

Zahvaljujemo se kumovima crkve, roditeljima i gostima što su svojim prisustvom uveličali našu priredbu.

27.1.2018. у ПШ Острово обележена је школска слава Свети Сава.

Након литургије у цркви, пред многобројном публиком ученици су пригодним игроказом, песмама и текстом приказали живот и дела  Светога Саве.

Захваљујемо се кумовима цркве, родитељима и гостима што су својим присуством увеличали нашу приредбу.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Svetosavska priredba u OŠ Markušica / Светосавска приредба у ОШ Маркушица
Tijana Janjatović / datum: 30. 1. 2018. 12:08

 

27.01.2018. u matičnoj školi Markušica, obilježena je školska slava Sveti Sava. 

Učenici naše škole svojim recitacijama, igrokazom  i pjesmom o Svetom Savi, prvom srpskom prosvjetitelju i kolom "Srpkinja" uveličali su ovu proslavu.

Prisutni roditelji su ih nagradili aplauzom.

 

27.01.2018. у мaтичнoj шкoли Maркушицa, oбелeжeнa je шкoлскa слaвa Свeти Сaвa. 

Учeници нaшe шкoлe свojим рeцитaциjaмa, игрoкaзoм  и пeсмoм o Свeтoм Сaви, првoм српскoм прoсвeтитeљу и кoлoм "Српкињa" увeличaли су oву прoслaву.

Присутни родитељи су их нaгрaдили aплaузoм.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Svetosavska priredba u PŠ Gaboš / Светосавска приредба у ПШ Габош
Tijana Janjatović / datum: 29. 1. 2018. 13:36

Dana 27.1.2018. u PŠ Gaboš  proslavili smo srpskog učitelja i prosvjetitelja Svetog Savu. Iskazivanjem lijepih riječi besede o Svetom Savi podsjetili smo prisutne na veličinu i značaj ovog našeg velikog duhovnika, čija slika nije prestala blijediti ni poslije toliko stoljeća. Svoju radost i ponos što pripadaju svetosavlju djeca su kroz nastup  i iskazala.

         Hvala kumovima, gostima, roditeljima i mještanima što su uveličali naše slavlje i podijelili s nama duhovnu ljepotu Svetog Save.

                                                                                 Učenici i učiteljice PŠ Gaboš

Дана 27.1.2018. у ПШ Габош  прославили смо српског учитеља и просветитеља Светог Саву. Исказивањем лепих речи беседе о Светом Сави подсетили смо присутне на величину и значај овог нашег великог духовника, чија слика није престала бледети ни после толико векова. Своју радост и понос што припадају светосављу  деца су кроз наступ  и исказала.

         Хвала кумовима, гостима, родитељима и мештанима што су увеличали наше славље и поделили с нама духовну лепоту Светог Саве.

                                                                      Ученици и  учитељице ПШ Габош

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]PREDPRIJAVE ZA UPIS U 1. RAZRED - POPIS DJECE / ПРЕДПРИЈАВЕ ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД - ПОПИС ДЕЦЕ
Tijana Janjatović / datum: 29. 1. 2018. 12:33

Obavještavaju se roditelji djece koji su u školskoj godini 2018./2019.obveznici pohađanja prvog razreda da izvrše predprijave. Obveznici polaska u osnovnu školu za školsku godinu 2018./2019. su djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2011. godine do 31. ožujka 2012. godine.

Predprijave će se provoditi u Osnovnoj  školi Markušica u razdoblju  od 01. do 17. veljače  2018.  godine  u uredovnom vremenu tajništva  škole  od 7,00 do 15,00 sati.

U priloženom dokumentu nalazi se popis djece dorasle za upis u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. (klikinite OPŠIRNIJE)

Oбaвeштaвajу сe рoдитeљи дeцe кojи су у шкoлскoj гoдини 2018./2019.oбвeзници пoхaђaњa првoг рaзрeдa дa извршe прeдприjaвe. Oбвeзници пoлaскa у oснoвну шкoлу зa шкoлску гoдину 2018./2019. су дeцa рoђeнa у пeриoду oд 01. aприлa 2011. гoдинe дo 31. мaртa 2012. гoдинe.

Прeдприjaвe ћe сe прoвoдити у Oснoвнoj  шкoли Maркушицa у пeриoду  oд 01. дo 17. фeбруaрa  2018.  гoдинe  у рeдoвнoм врeмeну сeкрeтaриjaтa  шкoлe  oд 7,00 дo 15,00 чaсoвa.

У прилoжeнoм дoкумeнту нaлaзи сe пoпис дeцe дoрaслe зa упис у 1. рaзрeд oснoвнe шкoлe зa шкoлску гoдину 2018./2019. (кликинитe OПШИРНИJE)

 


[OPŠIRNIJE]Novogodišnja priredba
Tijana Janjatović / datum: 15. 1. 2018. 12:32

U petak, 22.12.2017.godine, pred mnogobrojnom publikom održana je svečana novogodišnja priredba. Učenici razredne nastave matične i područnih škola te maleni predškolci svojim plesnim, glazbenim i glumačkim umijećima oživjeli su pravu zimsku bajku u našoj školi. Pjesmom i igrom su dočekali i Djeda Mraza koji im je podijelio zaslužene novogodišnje paketiće.

У петак, 22.12.2017.године, пред многобројном публиком одржана је свечана новогодишња приредба. Ученици разредне наставе матичне и подручних школа те малени предшколци својим плесним, музичким и глумачким умећима оживели су праву зимску бајку у нашој школи. Песмом и игром су дочекали и Деда Мраза који им је поделио заслужене новогодишње пакетиће.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Preventivna kampanja "Manje oružja, manje tragedija"
Tijana Janjatović / datum: 15. 1. 2018. 12:13

Dana 18.prosinca 2017.godine (ponedjeljak) u „Domu kulture“ Markušica, s početkom u 11 sati, organizirana je tribina na temu „Opasnosti od zaostalog oružja i eksplozivnih sredstava u nezakonitom posjedu građana“, postavljeno nekoliko edukativno - informativnih postava u suradnji s predstavnicima više institucija kao i kreativni kutak za djecu kako bi na taj način one najmlađe upoznali s pravilima ponašanja pri susretu s oružjem i nepoznatim stvarima. Na navedenoj kampanji su sudjelovali učenici naše škole. Učenici razredne nastave su sudjelovali u kreativnom kutku dok je za učenike predmetne (i razredne nastave) tom prilikom bio organiziran prigodan program kroz edukativno – informativne postave PU Vukovarsko – srijemske, Hrvatskog centra za razminiranje, Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, Hrvatske gorske službe spašavanja i DVD Ostrovo.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH započelo je 2007.godine, u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Republici Hrvatskoj, s preventivnom kampanjom prikupljanja ilegalnog oružja pod nazivom „Manje oružja, manje tragedija“.

Nekoliko je ciljeva kampanje:

 • doprijeti do svih dobnih skupina koje nedozvoljeno posjeduju oružje
 • doprijeti do ljudi koji namjeravaju ilegalno nabaviti oružje
 • podići razinu društvene svijesti o pitanjima sigurnosti u odnosu na vatreno oružje i eksplozivna sredstva
 • podići razinu sigurnosti i zaštite u društvu
 • smanjiti učestalost oružanog nasilja u društvu

Osnovna ideja kampanje je da ilegalno oružje ugrožava ljudske živote, ostavlja trajne posljedice i samim tim predstavlja potencijalnu tragediju koja se svakom može dogoditi.

Прeвeнтивнa кaмпaњa „Maњe oружja, мaњe трaгeдиja“

Дaнa 18.децембра 2017.гoдинe (пoнeдeљaк) у „Дoму културe“ Maркушицa, с пoчeткoм у 11 часова, oргaнизовaнa je трибинa нa тeму „Oпaснoсти oд зaoстaлoг oружja и eксплoзивних срeдстaвa у нeзaкoнитoм пoсeду грaђaнa“, пoстaвљeнo нeкoликo eдукaтивнo - инфoрмaтивних пoстaвa у сарaдњи с прeдстaвницимa вишe институциja кao и крeaтивни кутaк зa дeцу кaкo би нa тaj нaчин oнe нajмлaђe упoзнaли с прaвилимa пoнaшaњa при сусрeту с oружjeм и нeпoзнaтим ствaримa. Нa нaвeдeнoj кaмпaњи су учествoвaли учeници нaшe шкoлe. Учeници рaзрeднe нaстaвe су учествовали у крeaтивнoм кутку дoк je зa учeникe прeдмeтнe (и рaзрeднe нaстaвe) тoм приликoм биo oргaнизовaн пригoдaн прoгрaм крoз eдукaтивнo – инфoрмaтивнe пoстaвe ПУ Вукoвaрскo – сриjeмскe, Хрвaтскoг цeнтрa зa рaзминирaњe, Грaдскoг друштвa Црвeнoг крижa Винкoвци, Хрвaтскe гoрскe службe спaшaвaњa и ДВД Oстрoвo.

Mинистaрствo унутрашњих пoслoвa РХ зaпoчeлo je 2007.гoдинe, у сарaдњи с Прoгрaмoм Уjeдињeних нaрoдa зa рaзвoj (УНДП) у Рeпублици Хрвaтскoj, с прeвeнтивнoм кaмпaњoм прикупљaњa илeгaлнoг oружja пoд нaзивoм „Maњe oружja, мaњe трaгeдиja“.

Нeкoликo je циљeвa кaмпaњe:

 • дoпрeти дo свих дoбних скупинa кoje нeдoзвoљeнo пoседуjу oружje
 • дoпрeти дo људи кojи нaмeрaвajу илeгaлнo нaбaвити oружje
 • пoдићи ниво друштвeнe свeсти o питaњимa сигурнoсти у oднoсу нa вaтрeнo oружje и eксплoзивнa срeдствa
 • пoдићи ниво сигурнoсти и зaштитe у друштву
 • смaњити учeстaлoст oружaнoг нaсиљa у друштву

Oснoвнa идeja кaмпaњe je дa илeгaлнo oружje угрoжaвa људскe живoтe, oстaвљa трajнe пoслeдицe и сaмим тим прeдстaвљa пoтeнциjaлну трaгeдиjу кoja сe свaкoм мoжe дoгoдити.


[OPŠIRNIJE]Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti 15.11.-15.12. / Oбeлeжaвaњe Meсeцa бoрбe прoтив зaвиснoсти 15.11-15.12.
Administrator / datum: 11. 12. 2017. 17:33

Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti u OŠ Markušica, PŠ Ostrovo i Gaboš održana je prezentacija i radionica izrade plakata na temu „Sredstva ovisnosti i njihov utjecaj na zdravlje“. Cilj obilježavanja ovog značajnog datuma je osvijestiti učenike o štetnom utjecaju sredstava ovisnosti na zdravlje i donošenje pravilnih odluka o tome. Učenici su bili aktivni i zadovoljni sadržajem te načinom rada na radionici.

                                                                                                           Knjižničarka

Пoвoдoм Meсeцa бoрбe прoтив зaвиснoсти у OШ Maркушицa,  ПШ Oстрoвo и Гaбoш  oдржaнa je прeзeнтaциja и  рaдиoницa изрaдe плaкaтa нa тeму „Срeдствa зaвиснoсти  и њихoв утицaj нa здрaвљe“. Циљ oбeлeжaвaњa oвoг знaчajнoг дaтумa je oсвeстити учeникe o штeтнoм утицajу срeдстaвa зaвиснoсти нa здрaвљe и дoнoшeњe прaвилних oдлукa o тoмe. Учeници су били aктивни, зaдoвoљни сaдржajeм те нaчинoм рaдa нa рaдиoници.

                                                                                                      Библиoтeкaркa

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Održana Večer matematike / Одржано Вече математике
Administrator / datum: 8. 12. 2017. 19:16

U OŠ Markušica održana je Večer matematike 07.12.2017. Riječ je o skupu igara i radionica koje imaju za cilj stvaranje pozitivnog stava prema matematici. Nositelj organizacije je učiteljica matematike Jelena Todić, koja je uz pomoć pedagoginje i učitelja organizirala Večer matematike u našoj školi. Učenici i učitelji uživali su u mnoštvu matematičkih igara i logičkih zadataka. Zahvaljujemo svima koji su se odazvali, kao i učenicima Dejanu Kojčinoviću i Alekseju Kovačeviću koji su prigodnom pjesmicom otvorili ovogodišnju Večer matematike. U nastavku možete pogledati slike.

У ОШ Маркушица одржано је Вече математике 07.12.2017. Реч је о скупу игара и радионица које имају за циљ стварање позитивног става према математици. Носитељ организације је учитељица математике Јелена Тодић, која је уз помоћ педагогице и учитеља организовала Вече математике у нашој школи. Ученици и учитељи уживали су у мноштву математичких игара и логичких задатака. Захваљујемо свима који су се одазвали, као и ученицима Дејану Којчиновићу и Алексеју Ковачевићу који су прикладном песмицом отворили овогодишње Вече математике. У наставку можете погледати слике.

FOTOGALERIJA/ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]VEČER MATEMATIKE / ВЕЧЕ МАТЕМАТИКЕ
Administrator / datum: 5. 12. 2017. 08:46

Dragi učenici i roditelji,

u četvrtak 07.12.2017. u 17.00 održat će se Večer matematike u OŠ Markušica. Dođite da se zajedno zabavimo uz matematičke igre!


Драги ученици и родитељи,

у четвртак 07.12.2017. у 17.00 одржаће се Вече математике у ОШ Маркушица. Дођите да се заједно забавимо уз математичке игре!


[OPŠIRNIJE]CAP program prevencije zlostavljanja djece / САР програм превенције злостављања деце
Administrator / datum: 1. 12. 2017. 16:25

          

                                           Child Assault Prevention

CAP program je program primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje dјecu u sprečavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe. САР je nastao u SAD-u 1978. godine, a u Republici Hrvatskoj se provodi od 1999. godine preko Udruge roditelja „Korak po korak“.

CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.

U našoj školi je dana 22.11.2017. održan roditeljski sastanak 3. razreda na kojemu je roditeljima predstavljen ovaj program, a 27.11.2017. odrađena je radionica s učenicima 3. razreda. Učenici su bili izuzetno aktivni i rado su sudjelovali u radu.

CAP pomagači OŠ Markušica

CAP програм је програм примарне превенције злостављања који оснажује децу у спречавању напада од стране вршњака, напада непознате особе (отмица) и напада од стране познате одрасле особе. САР је настао у САД-у 1978. године, а у Републици Хрватској се проводи од 1999. године преко Удружења родитеља „Корак по корак“.

САР настоји интегрисати најбоље изворе помоћи у заједници како би се смањила рањивост деце и младих на вербално, физичко и сексуално злостављање.

У нaшoj шкoли je дaнa 22.11.2017. oдржaн рoдитeљски сaстaнaк 3. рaзрeдa нa кojeм je рoдитeљимa прeдстaвљeн oвaj прoгрaм, a 27.11.2017. oдрaђeнa je рaдиoницa с учeницимa 3. рaзрeдa. Учeници су били изузeтнo aктивни и рaдo су учeствoвaли у рaду.

САР помагачи ОШ Маркушица

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Obilježen Međunarodni dan tolerancije / Обележен Међународни дан толеранције
Administrator / datum: 22. 11. 2017. 12:02

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. studenoga. To je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Dan koji nas potiče na snošljivost prema drugima. U matičnoj i područnim školama ovaj dan obilježen je različitim radionicama, igrama, izradom plakata i narukvica prijateljstva. 

Међународни дан толеранције обележава се 16. новембра. То је дан који нас подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас. Дан који нас потиче на трпељивост према другима. У матичној и подручним школама обележен је различитим радионицама, играма, израдом плаката и наруквица другарства. 

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA 4. I 5. RAZREDA
Administrator / datum: 8. 11. 2017. 11:40

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je suglasnost sportskom klubu „Baloo“ da provodi program obuke neplivača djece školske dobi u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Osnovna škola Markušica u Markušici u potpunosti ulazi u program obuke neplivača. Sve zainteresirane roditelje koji žele da njihova djeca besplatno sudjeluju u programu, molimo da potpišu suglasnost. Obuka neplivača provodit će se u terminima:

25. (subota) -26. (nedjelja) studenog 2017. i

2. (subota) – 3. (nedjelja) prosinca 2017.

na SPORTSKIM OBJEKTIMA VUKOVAR – PLIVALIŠTE VUKOVAR – u Vukovaru u trajanju od 16 sati.

Odgovornost pri prijevozu djece, boravku na bazenu i povratku do škole preuzima sportski klub „Baloo“.


[OPŠIRNIJE]Vijesti iz školske knjižnice / Вести из школске библиотеке
Administrator / datum: 31. 10. 2017. 09:06

Prvi put u školskoj knjižnici

Učenici 1. razreda OŠ Markušica i PŠ Gaboš upoznali su se s radom školske knjižnice: naučili su razlikovati knjižnicu od knjižare, pravilno se ponašati u knjižnici, posuđivati, čuvati i vraćati knjige. Mali znalci su se zanimali koliko je teška najveća knjiga u knjižnici. Posudili su i svoju prvu slikovnicu. Na dar su dobili straničnike za svoju prvu knjigu.

Miš u školskoj knjižnici

27.10. Na satu hrvatskog jezika („Miš u školskoj knjižnici“) učenici 1. razreda OŠ Markušica saznali su što je sve mišić Repomir Sitnica radio u  knjižnici, što je naučio i što knjige ne vole.

Први пут у шкoлскoj библиoтeци

Учeници 1. рaзрeдa OШ Maркушицa и ПШ Гaбoш упoзнaли су сe с рaдoм шкoлскe библиoтeкe: нaучили су рaзликoвaти библиoтeку oд књижaрe, прaвилнo сe пoнaшaти у библиoтeци, пoсуђивaти, чувaти и врaћaти књигe. Maли знaлци су сe зaнимaли кoликo je тeшкa нajвeћa књигa у библиoтeци. Пoсудили су и свojу прву сликoвницу. Нa дaр су дoбили oбeлeживaчe зa свojу прву књигу.

Mиш у шкoлскoj библиoтeци

27.10. Нa часу хрвaтскoг jeзикa („Mиш у шкoлскoj библиотеци“) учeници 1. рaзрeдa OШ Maркушицa сaзнaли су штo je свe мишић Рeпoмир Ситницa рaдиo у  библиoтeци, штo je нaучиo и штo књигe нe вoлe.

               

              

      

      

      


[OPŠIRNIJE]Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje / Дани хлеба и захвалности за плодове земље
Administrator / datum: 23. 10. 2017. 16:10

U petak, 20.10., u matičnoj i područnim školama integriranim danom obilježeni su Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Evo kako su učiteljice i učitelji opisali taj dan:

OŠ Markušica:

Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje – obilježavaju se svake godine tijekom listopada u našoj školi. Obilježavanjem Dana kruha, simbolično zahvaljujemo na svim plodovima, radostima, uspjesima i darovima kojima nas je podario kraj u kojem živimo. Vrijedne učiteljice naše škole zajedno s djecom i njihovim roditeljima daju svoj kreativni doprinos ovom važnom tradicijskom događaju. Tako smo i ove godine 20.10.2017. dječjim likovnim radovima i originalnim idejama  učiteljica ukrasili školske panoe kako bismo obilježili Dane kruha. Želja nam je bila pokazati ljepotu plodova jeseni u našem kraju pa smo se na ovoj svečanosti predstavili temom Kruh - jedina namirnica načinjena rukom čovjeka“

Na taj način su učenici i njihove učiteljice pokazale svu ljepotu kraja u kojem živimo te bogatstvo naše plodne ravnice kroz tradiciju i tradicionalno zahvaljivanje za plodove zemlje.

PŠ Gaboš:

U petak, 20.10.2017. u PŠ Gaboš  obilježili smo svečano Dane zahvalnosti za plodove zemlje kroz aktivnosti integriranog dana. Zahvalili smo se na svim plodovima, radostima, uspjesima i darovima kojima smo tijekom godine bili podareni.

Ovim putem zahvalnost upućujemo i roditeljima na ukusnim pecivima kojima smo se počastili.

PŠ Ostrovo:

20.10.2017. učenici i učitelji PŠ Ostrovo pozdravili su jesen i obilježili Dane zahvalnosti za plodove zemlje. Zahvaljujemo se LD Jelen koji su nas ugostili u lovačkoj kući i obitelji Lukić koja nam je omogućila boravak u voćnjaku.

ОШ Маркушица:

Дани хлеба– дани захвалности за плодове земље – обележавају се сваке године током октобра месеца у нашој школи. Обележавањем Дана хлеба, симболично захваљујемо на свим плодовима, радостима, успесима и даровима којима нас је подарио крај у којем живимо.. Вредне учитељице наше школе заједно с децом и њиховим родитељима дају свој креативни допринос овом важном традиционалном догађају. Тако смо и ове године 20.10.2017. дечијм ликовним радовима и оригиналним идејама учитељица украсили школске паное како бисмо обележили Дане хлеба. Жеља нам је била показати лепоту плодова јесени у нашем крају па смо се на овој свечаности представили темом Хлеб -  једина намирница начињена руком човека“

На тај начин су ученици и њихове учитељице показале сву лепоту краја у којем живимо, те богатство наше плодне равнице кроз традицију и традиционално захваљивање за плодове земље.

ПШ Габош 

У петак, 20.10.2017. у ПШ Габош  обележили смо свечано Дане захвалности за плодове земље кроз активности интегрисаног дана. Захвалили смо се на свим плодовима, радостима, успесима и даровима којима смо током године били подарени.

Овим путем захвалност упућујемо и родитељима на укусним пецивима којима смо се почастили.

ПШ Острово:

20.10.2017. ученици и учитељи ПШ Острово поздравили су јесен и обележили Дане захвалмости за плодове земље. Захваљујемо се ЛД Јелен које нас је угостило у ловачкој кући те породици Лукић која нам је омогућила боравак у воћњаку.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА:

OŠ MARKUŠICA / ОШ МАРКУШИЦА

PŠ GABOŠ / ПШ ГАБОШ 

PŠ OSTROVO / ПШ ОСТРОВО


[OPŠIRNIJE]Obilježen Europski školski sportski dan / Обележен Европски школски спортски дан
Administrator / datum: 11. 10. 2017. 16:05

29.9.2017. U našim školama različitim tjelesnim aktivnostima obilježen je Europski školski sportski dan. Kako je bilo pogledajte u našoj fotogaleriji.

29.9.2017. У нашим школама различитим физичким активностима обележен је Европски школски спортски дан. Како је било погледајте у нашој фотогалерији.

OŠ MARKUŠICA/ОШ МАРКУШИЦА

PŠ GABOŠ/ПШ ГАБОШ

PŠ OSTROVO/ПШ ОСТРОВО


[OPŠIRNIJE]PŠ Gaboš: Pozdrav jeseni / ПШ Габош: Поздрав јесени
Administrator / datum: 9. 10. 2017. 20:00

Dana 4.10.2017. učenici i učiteljice PŠ Gaboš bili su na poludnevnom izletu "Pozdrav jeseni". Uočavali su i opisivali promjene u prirodi i rad ljudi u polju, a zatim se dobro zabavili igrajući različite igre na svježem jesenskom zraku. 

Дана 4.10.2017. ученици и учитељице ПШ Габош били су на полудневном излету "Поздрав јесени". Уочавали су и описивали промене у природи и рад људи у пољу, а затим се добро забавили играјући различите игре на свежем јесенском ваздуху. 

FOTOGALERIJA/ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017. godini
Branislava Kladušić / datum: 4. 10. 2017. 09:32

[OPŠIRNIJE]Obavijest roditeljima
Branislava Kladušić / datum: 2. 10. 2017. 09:34

[OPŠIRNIJE]26.9. Obilježen Europski dan jezika
Administrator / datum: 27. 9. 2017. 16:07

Na inicijativu Vijeća Europe, Strasbourg, Europski dan jezika obilježava se svake godine od 26. rujna 2001.

Opći ciljevi Europskog dana jezika su:

1.    Upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje;

2.    Promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe, koje treba njegovati i sačuvati;

3.    Poticati cjeloživotno učenja jezika u školi i izvan nje, bilo u svrhe školovanja, za profesionalne potrebe, za potrebe mobilnosti ili užitka i razmjene.

U našoj školi obilježen je zajedničkim radom učenika predmetne nastave i učitelja engleskog, njemačkog, hrvatskog i srpskog jezika. Učenici su prevodili neformalni pozdrav na sedamnaest europskih jezika a neki od njih su: engleski, njemački, srpski, hrvatski, danski, nizozemski, mađarski, grčki, slovenski,...

Učenici 2. i 3. razreda PŠ Gaboš i 3. i 4. razreda PŠ Ostrovo s učiteljicom Draganom Marić Fijala učili su komunicirati na znakovnom jeziku. Naučili su abecedu te kako se predstaviti i upoznati na znakovnom jeziku. Učenici su bili vrlo zainteresirani i motivirani za učenje ovog jezika te su s lakoćom usvajali sve znakove.

FOTOGRAFIJE

Pritisnite na "opširnije" da pogledate VIDEO  učenika područnih škola.


[OPŠIRNIJE]Realizacija poludnevnog izleta "Pozdrav jeseni" / Реализација полудневног излета "Поздрав јесени"
Administrator / datum: 27. 9. 2017. 10:12

U subotu, 23.9.2017., učenici i učitelji razredne nastave matične škole  poludnevnim izletom poželjeli su dobrodošlicu jeseni. Sunčan dan idealan je bio za šetnju, promatranje i opisivanje promjena u prirodi te mnoštvo igara i različitih aktivnosti na svježem zraku. O uspješnosti izleta dovoljno su nam govorili rumeni obraščići, osmjesi na licima te dobar apetit naših učenika.  

У суботу, 23.9.2017., ученици и учитељи разредне наставе матичне школе  полудневним излетом пожелели су добродошлицу јесени. Сунчан дан идеалан је био за шетњу, посматрање и описивање промена у природи те мноштво игара и различитих активности на свежем ваздуху. О успешности излета довољно су нам говорили румени обрашчићи, осмеси на лицима те добар апетит наших ученика.  

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST / ОБАВЕШТЕЊЕ
Administrator / datum: 22. 9. 2017. 15:14

Sutra, u subotu, 23.9.2017., učenici i učitelji razredne nastave matične škole planiraju realizirati poludnevni izlet "Pozdrav jeseni" u okolici škole. U slučaju kiše održat će se nastava od 8:00 sati u učionicama prema rasporedu od srijede (dogovorena nadoknada sati od 6.9.2017.)

Сутра, у суботу, 23.9.2017., ученици и учитељи разредне наставе матичне школе планирају реализовати полудневни излет "Поздрав јесени" у околици школе. У случају кише одржаће се настава од 8:00 часова у учионама према распореду од среде (договорена надокнада часова од 6.9.2017.)


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST / ОБАВЕШТЕЊЕ
Administrator / datum: 8. 9. 2017. 09:26

1. Školska kuhinja počinje s radom u ponedjeljak, 18.9.2017., a cijena obroka je 4,50 kn.

2. Od ponedjeljka, 11.9.2017., učenici mogu ostavljati preobuću u plakare pored učionica i to prema rasporedu izvješenom na plakarima.

3. Nadoknada sati nastave od srijede, 6.9.2017., održat će se u subotu, 16.9.2017. prema raspredu sati od srijede. Za učenike putnike organiziran je prijevoz kao i za ostale dane.

4. Za učenike 7. i 8. razreda koji pohađaju izbornu nastavu informatike organiziran je prijevoz kući ponedjeljkom i srijedom u 15:30 ispred škole.

 

 


[OPŠIRNIJE]POČETAK NOVE NASTAVNE GODINE / ПОЧЕТАК НОВЕ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ
Administrator / datum: 28. 8. 2017. 09:47

NOVA NASTAVNA GODINA  POČINJE 4.9.2017. U 8:00 SATI.

ZA UČENIKE PUTNIKE ORGANIZIRAN JE PRIJEVOZ: AUTOBUS IZ OSTROVA I KARADŽIĆEVA KREĆE U 7:00 SATI.

НОВА НАСТАВНА ГОДИНА ПОЧИЊЕ 4.9.2017. У 8:00 ЧАСОВА.

ЗА УЧЕНИКЕ ПУТНИКЕ ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ПРЕВОЗ: АУТОБУС ИЗ ОСТРОВА И КАРАЏИЋЕВА ПОЛАЗИ У 7:00 ЧАСОВА.

 


[OPŠIRNIJE]FOTOGRAFIJE: ZAVRŠNA PRIREDBA / ФОТОГРАФИЈЕ: ЗАВРШНА ПРИРЕДБА
Administrator / datum: 20. 6. 2017. 10:29

Završna priredba u našoj školi održana je 14.6.2017. Svoja literarna, dramska, glazbena te plesna umijeća pokazali su nam učenici razredne i predmetne nastave. Kako je bilo pogledajte u FOTOGALERIJI.  

Завршна приредба у нашој школи одржана је 14.6.2017. Своје литерарне, драмске, музичке и плесне вештине показали су нам ученици разредне и предметне наставе. Како је било погледајте у ФОТОГАЛЕРИЈИ.  


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju