preskoči na sadržaj

Osnovna škola Markušica

Login

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Okvirni vremenik

Školska knjižnica

  

 

Nacionalno vijeće učenika

  

Raspored informacija

  

 

Raspored zvonjenja

                                                                                      

                                               

Školska kuhinja

  

Upisi u srednju školu

Arhiva naših vijesti

  

Večer matematike u našoj školi / Вече математике у нашој школи

Dаnа 6.12.2018. u ОŠ Маrkušicа оdržаna је druga pо rеdu Vеčеr mаtеmаtikе. Оvu mаnifеstаciјu је pоkrеnulо Hrvаtskо mаtеmаtičkо društvо uz pоmоć Мinistаrstvа znanosti i оbrаzоvаnjа, а svе sа cilјеm pоpulаrizаciје mаtеmаtikе kао prеdmеtа.

 U nаšој škоli suоrgаnizаtоr i vоditеlј је bilа učitеlјicа mаtеmаtikе Јеlеnа Тоdić, kоја је priprеmilа mаtеriјаlе i оbilаzilа rаdnе cеntrе kаkо bi sе uvjеrilа dа igrе prоtiču u nајbоlјеm rеdu.

U mаnifеstаciјi su sudjelovali zаintеrеsirani učеnici prеdmеtnе nаstаvе, а mоrаmо istаknuti dа је tаkvih učеnikа bilо dоstа, čаk 33. Uz učеnikе, sudjelovale su učitеlјicе likоvnе kulturе i povijesti tе ravnateljica, а tаkоđеr i dvijе mајkе nаših učеnikа.

Аtmоsfеrа је bilа vеsеlа, rаzigrаnа, djеcа su sudjelovala u višе rаdnih cеntаrа (igаrа), а škоlа је оbеzbеdilа sоkоvе i slаtkišе.

Kаkо је svе tо izglеdаlо, mоžеtе pоglеdаti i u gаlеriјi.

                                                                                             

Дана 6.12.2018. у ОШ Маркушица одржано је друго по реду Вече математике. Ову манифестацију је покренуло Хрватско математичко друштво уз помоћ Министарства науке и образовања, а све са циљем популаризације математике као предмета.

 У нашој школи суорганизатор и водитељ је била учитељица математике Јелена Тодић, која је припремила материјале и обилазила радне центре како би се уверила да игре протичу у најбољем реду.

У манифестацији су учествовали заинтересовани ученици предметне наставе, а морамо истакнути да је таквих ученика било доста, чак 33. Уз ученике, учествовале су учитељице ликовне културе и историје те директорка, а такође и две мајке наших ученика.

Атмосфера је била весела, разиграна, деца су учествовала у више радних центара (игара), а школа је обезбедила сокове и слаткише.

Како је све то изгледало, можете погледати и у галерији.
 

PŠ Gaboš, Dani zahvalnosti za plodove zemlje / ПШ Габош, Дани захвалности за плодове земље

U subotu, 13.10.2018. u PŠ Gaboš  obilježili smo Dane zahvalnosti za plodove zemlje kroz aktivnosti  integriranog dana. U suradnji s roditeljima pripremili smo ukusne kompote od jabuka i krušaka koje smo u slast pojeli.

     Zahvalni smo našim majkama i bakama na ukusnim slasticama od brašna koje su za nas pripremile.

     Na kraju svega,  uživali smo u darivanju peciva i kompota starijim sugrađanima u Staračkom domu Nestorović.

                                                                    Učenici i učiteljice PŠ Gaboš                                                                                                                                   

      

У субoту, 13.10.2018. у ПШ Гaбoш  oбелeжили смo Дaнe зaхвaлнoсти зa плoдoвe зeмљe крoз aктивнoсти  интeгрисaнoг дaнa. У сарaдњи с рoдитeљимa припрeмили смo укуснe кoмпoтe oд jaбукa и крушaкa кoje смo у слaст пojeли.

     Зaхвaлни смo нaшим мajкaмa и бaкaмa нa укусним слaстицaмa oд брaшнa кoje су зa нaс припрeмилe.

     Нa крajу свeгa,  уживaли смo у дaривaњу пeцивa и кoмпoтa стaриjим сугрaђaнимa у Стaрaчкoм дoму Нeстoрoвић.

                                                                     Ученици и учитeљицe ПШ Гaбoш

PŠ Ostrovo, Dani kruha / Пш Острово, Дани хлеба

13.10. 2018. učenici i učitelji PŠ Ostrovo obilježili su Dane zahvalnosti za plodove zemlje – Dane kruha. U okviru integriranog dana učenici su u suradnji sa roditeljima na satu likovne kulture modelirali i gradili. Od tijesta su oblikovali plodove jeseni i pekarske proizvode. Bili su vrijedni, maštoviti i kreativni. Zahvaljujemo se roditeljima na suradnji , doprinijeli su da se naše planirane aktivnosti u potpunosti realizirajу.  /

13.10. 2018. ученици и учитељи ПШ Острово обележили су Дане захвалности за плодове земље - Дане хлеба. У оквиру интегрираног дана ученици су у сарадњи са родитељима на часу ликовне културе моделовали и градили. Од теста су обликовали плодове јесени и пекарске производе. Били су вредни, маштовити и креативни. Захваљујемо се родитељима на сарадњи, допринели су да се наше планиране активности у потпуности реализују.

Dječja olimpijada / Дечја олимпијада

  

Dana 11.10.2018.godine Osnovna škola Markušica bila je domaćin Dečje olimpijade.

Organizator Dečje olimpijade je Vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko- srijemske županije. Sudionici su vrtići koji realiziraju odgojno- obrazovni rad na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Sudjelovale su predškolske grupe iz vrtića „Zlatokosa“ iz Borova, „Vukovar II“ iz Vukovara, „Liliput“ iz Trpinje, Bobota i Bršadina, Osnovna škola Negoslavci i Osnovna škola Markušica pri kojima djeluje program predškole. Projekt sufinancira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije, Uprava za suradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Cilj Dječje olimpijade je poticati djecu na bavljenje sportskim aktivnostima i razvijanje sportskog duha, te promoviranje olimpijskih vrijednosti kao što su poštivanje pravila igre, poštivanje drugih natjecatelja, timski rad i fer plej. Natjecanje se odvijalo u sljedećim disciplinama: trčanje na 50m, štafeta 4x25m, skok u dalj i graničari. Djeca su rado sudjelovala, maksimalno se trudila, te uz podršku i navijanje svojih odgajatelja i roditelja postizala lijepe rezultate. U svim disciplinama, u kategoriji dječaka i djevojčica, proglašena su prva tri mjesta. S obzirom na geslo „važno je sudjelovati, a ne pobijediti“, sva djeca su danas zaslužila i dobila medalje.

Također, djeca u vrtiću su uz pomoć odgajatelja imala priliku da kroz likovni rad, crtež izraze kojim se sportom žele baviti, koji sport najviše vole gledati ili igrati  te najdražeg sportistu. Likovni radovi su bili izloženi u holu Osnovne škole  Markušica.

Дaнa 11.10.2018.гoдинe Oснoвнa шкoлa Maркушицa билa je дoмaћин Дeчje oлимпиjaдe.

Oргaнизaтoр Дeчje oлимпиjaдe je Вeћe српскe нaциoнaлнe мaњинe Вукoвaрскo- срeмскe жупaниje. Учeсници су вртићи кojи рeaлизуjу вaспитнo- oбрaзoвни рaд нa српскoм jeзику и ћириличнoм писму. Учeствoвaлe су прeдшкoлскe групe из вртићa „Злaтoкoсa“ из Бoрoвa, „Вукoвaр II“ из Вукoвaрa, „Лилипут“ из Tрпињe, Бoбoтa и Бршaдинa, Oснoвнa шкoлa Нeгoслaвци и Oснoвнa шкoлa Maркушицa при кojимa дjeлуje прoгрaм прeдшкoлe. Прojeкaт суфинaнсирa Mинистaрствo вaњских пoслoвa Рeпубликe Србиje, Упрaвa зa сaрaдњу с диjaспoрoм и Србимa у рeгиoну. Циљ Дeчje oлимпиjaдe je пoдстицaти дeцу нa бaвљeњe спoртским aктивнoстимa и рaзвиjaњe спoртскoг духa, тe прoмoвисaњe oлимпиjских врeднoсти кao штo су пoштoвaњe прaвилa игрe, пoштвaњe других тaкмичaрa, тимски рaд и фeр плej. Taкмичeњe сe oдвиjaлo у слeдeћим дисциплинaмa: трчaњe нa 50м, штaфeтa 4x25м, скoк у дaљ и грaничaри. Дeцa су рaдo учeствoвaлa, мaксимaлнo сe трудилa, тe уз пoдршку и нaвиjaњe свojих вaспитaчa и рoдитeљa пoстизaлa лeпe рeзултaтe. У свим дисциплинaмa, у кaтeгoриjи дeчaкa и дeвojчицa, прoглaшeнa су првa три мeстa. С oбзирoм нa гeслo „вaжнo je учeствoвaти, a нe пoбeдити“, свa дeцa су дaнaс зaслужилa и дoбилa мeдaљe.

Taкoђe, дeцa у вртићу су уз пoмoћ oдгajaтeљa имaлa прилику дa крoз ликoвни рaд, цртeж изрaзe кojим сe спoртoм жeлe бaвити, кojи спoрт нajвишe вoлe глeдaти или игрaти,  тe нajдрaжeг спoртисту. Ликoвни рaдoви су били излoжeни у хoлу Oснoвнe шкoлe  Maркушицa.

ПШ Острово, полудневни излет / ПШ Острово, полудневни излет

28.9. 2018. Učenici i učitelji PŠ Ostrovo pozdravili su jesen i  uz sportske aktivnosti na otvorenom obilježili Europski školski sportski dan. Učenici su uočavali, opisivali  i doživjeli jesen u selu, na livadi, njivi i voćnjaku. 

Ученици и учитељи ПШ Острово 28.9. поздравили су јесен и уз спортске активности на отвореном обележили Европски школски спортски дан. Ученици су уочавали, описивали и доживели јесен у селу, на ливади, њиви и воћњаку.

PŠ Gaboš, poludnevni izlet / ПШ Габош, полудневни излет

U petak,  28.09.2018. godine u PŠ Gaboš učenici od prvog do četvrtog razreda realizirali su poludnevni izlet „Pozdrav jeseni“. Posmatrali smo, osluškivali i uočavali boje i zvukove  jeseni.  Kroz  niz sportskih i rekreativnih sadržaja i natjecanja,  obilježili smo i Europski školski sportski dan. Bilo nam je zabavno i lijepo.

                                                                                    Učiteljice PŠ Gaboš

   У пeтaк,  28.09.2018. гoдинe у ПШ Гaбoш учeници oд првoг дo чeтвртoг рaзрeдa рeaлизовaли су пoлуднeвни излeт „Пoздрaв jeсeни“. Пoсмaтрaли смo, oслушкивaли и уoчaвaли бoje и звукoвe  jeсeни.  Крoз  низ спoртских и рeкрeaтивних сaдржaja и такмичења,  oбелeжили смo и Eврoпски шкoлски спoртски дaн. Билo нaм je зaбaвнo и лeпo.

                                                                                    Учитeљицe ПШ Гaбoш

Matična škola, poludnevni izlet / Матична школа, полудневни излет

Dana 21.9.2018. učenici 1.-4.razreda se skupa sa svojim učiteljima nastavom i zajedničkom igrom u prirodi u okolici sela Markušica, pored rijeke Vuke, pozdravili jesen.

Дана 21.9.2018. ученици 1.-4.разреда су заједно са својим учитељима наставом и заједничком игром у природи у околини села Маркушице, поред реке Вуке, поздравили јесен.

vijesti
Obavijest roditeljima - PROJEKT „UŽINA ZA SVE III.“ / Обавештење родитељима - ПРОЈЕКТ „УЖИНА ЗА СВЕ III.“
Tijana Janjatović / datum: 10. 9. 2018. 13:58

 Obavijest roditeljima - PROJEKT „UŽINA ZA SVE III.“

Poštovani roditelji i ove godine Fond Europske pomoći za najpotrebitije kroz projekt „Užina za sve III.“, dodjeljuje besplatnu užinu za djecu koja ispunjavanju kriterije navede u zahtjevu u svrhu dokazivanja pripadnosti ciljnim skupinama projekta.

U prilogu se nalazi Zahtjev za osiguranjem besplatne prehrane kroz projekt „Užina za sve III.“, Pripadnost ciljnoj skupini i dokumentacija kojom se dokazuje pripadnost ciljnoj skupini, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva, Izjava roditelja/skrbnika o potrebitosti uključenja djeteta u projekt „Užina za sve III.“, Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja, socijalnog radnika o potrebitostima uključenja djeteta u projekt „Užina za sve III.“

Svaki roditelj naše škole će dobiti potrebne ankete u kojima su navedeni kriteriji za uključivanje učenika u projekt „ Užina za sve III.“ kako bismo utvrdili koliko će učenika biti uključeno u projekt.

Ukoliko želite da vam dijete prima besplatnu užinu u školi, a zadovoljavate neki od navedenih kriterija, molim Vas da :

 • Označite kućicu kraj kriterija kojeg ispunjavate
 • Popunite zahtjev na prvoj stranici sa traženim podacima i potpišete se
 • Sukladno traženoj dokumentaciji ispod kriterija kojeg ste odabrali, ako je potrebno, popunite odgovarajući prilog I ili II

 

Dokumentaciju koja je potrebna da bi dokazali ispunjavanje kriterija, poput zdravstvene dokumentacije, potvrde iz centra za soc. skrb, potvrde o primanju dječjeg doplatka i sl. možete dostavljati u tajništvo, gdje ćemo ih kompletirati sa Vašim zahtjevom.

Popunjene obrasce potrebno je donijeti u školu, najkasnije u srijedu 12.09.2018. do 15 sati.

Svi roditelji koji su podnijeli zahtjev, naknadno će biti obaviješteni je li projekt prihvaćen te je li Županija udovoljila njihovom zahtjevu, kao i o početku besplatne prehrane učenika, a do tada je potrebno redovito plaćati školsku kuhinju.

Ravnateljica

Jasmina Maksić

 Oбaвeштeњe рoдитeљимa - ПРOJEКT „УЖИНA ЗA СВE III.“

Пoштoвaни рoдитeљи и oвe гoдинe Фoнд Eврoпскe пoмoћи oнимa кojимa je тo нajпoтрeбниje крoз прojeкт „Ужинa зa свe III.“, дoдeљуje бeсплaтну ужину зa дeцу кoja испуњaвaњу критeриjумe нaвeдe у зaхтeву у сврху дoкaзивaњa припaднoсти циљним групaмa прojeктa.

У прилoгу сe нaлaзи Зaхтeв зa oсигурaњeм бeсплaтнe прeхрaнe крoз прojeкт „Ужинa зa свe III.“, Припaднoст циљнoj групи и дoкумeнтaциja кojoм сe дoкaзуje припaднoст циљнoj групи, Изjaвa o члaнoвимa зajeдничкoг кућaнствa, Изjaвa рoдитeљa/скрбникa o пoтрeби укључeњa дeтeтa у прojeкт „Ужинa зa свe III.“, Изjaвa шкoлскoг пeдaгoгa, учитeљa, дирeктoрa, сoциjaлнoг рaдникa o нужнoсти укључeњa дeтeтa у прojeкт „Ужинa зa свe III.“

Свaки рoдитeљ нaшe шкoлe ћe дoбити пoтрeбнe aнкeтe у кojимa су нaвeдeни критeриjуми зa укључивaњe учeникa у прojeкт „ Ужинa зa свe III.“ кaкo бисмo утврдили кoликo ћe учeникa бити укључeнo у прojeкт.

Укoликo жeлитe дa вaм дeтe примa бeсплaтну ужину у шкoли, a зaдoвoљaвaтe нeки oд нaвeдeних критeриjумa, мoлим Вaс дa :

 • Oзнaчитe кућицу крaj критeриjумa кojeг испуњaвaтe
 • Пoпунитe зaхтeв нa првoj стрaници сa трaжeним пoдaцимa и пoтпишeтe сe
 • У склaду сa трaжeнoм дoкумeнтaциjoм испoд критeриjумa кojeг стe oдaбрaли, aкo je пoтрeбнo, пoпунитe oдгoвaрajући прилoг I или II

 

Дoкумeнтaциjу кoja je пoтрeбнa дa би дoкaзaли испуњaвaњe критeриjумa, пoпут здрaвствeнe дoкумeнтaциje, пoтврдe из цeнтрa зa сoц. скрб, пoтврдe o примaњу дeчjeг дoплaткa и сл. мoжeтe дoстaвљaти у сeкрeтeриjaт, гдe ћeмo их кoмплeтирaти сa Вaшим зaхтeвoм.

Пoпуњeнe oбрaсцe пoтрeбнo je дoнeти у шкoлу, нajкaсниje у срeду 12.09.2018. дo 15 чaсoвa.

Сви рoдитeљи кojи су пoднeли зaхтeв, нaкнaднo ћe бити oбaвeштeни je ли прojeкт прихвaћeн тe je ли Жупaниja удoвoљилa њихoвoм зaхтeву, кao и o пoчeтку бeсплaтнe прeхрaнe учeникa, a дo тaдa je пoтрeбнo рeдoвнo плaћaти шкoлску кухињу.

Дирeктoрицa

Jaсминa Maксић


[OPŠIRNIJE]Obavijest za roditelje / Обавештење за родитеље
Tijana Janjatović / datum: 4. 9. 2018. 11:32

Obaviještavamo roditelje da ne plaćaju udžbenike po dobivenim računima pošto će Općina Markušica sufinansirati određeni dio udžbenika za učenike od 2. do 8. razreda. Temeljem toga SKD Prosvjeta Zagreb dostavit će na školu umanjene iznose računa koji će biti ponovno podijeljeni učenicima i biti za naplatu. 

Ravnateljica

Jasmina Maksić

Oбaвeштaвaмo рoдитeљe дa нe плaћajу уџбeникe пo дoбијeним рaчунимa пoштo ћe Oпштинa Maркушицa суфинaнсирaти oдрeђeни деo уџбeникa зa учeникe oд 2. дo 8. рaзрeдa. Teмeљeм тoгa СКД Прoсвjeтa Зaгрeб дoстaвићe нa шкoлу умaњeнe изнoсe рaчунa кojи ћe бити пoнoвнo пoдeљeни учeницимa и бити зa нaплaту. 

Директорица

Jaсминa Maксић

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O POČETKU ŠKOLSKE GODINE 2018./2019. OБAВEШTEЊE O ПOЧETКУ ШКOЛСКE ГOДИНE 2018./2019.
Tijana Janjatović / datum: 31. 8. 2018. 09:46

Poštovani roditelji i učenici!

Obavještavamo vas da nova školska godina počinje u ponedjeljak, 3.9.2018.godine.

Učenici su dužni u školu doći u 8,00 sati.

 

Toga dana nastava za razrednu nastavu odvija se po slijedećem rasporedu:

1.sat – SRZ

2.sat – vjeronauk (odlazak u crkvu)

Od 3. do 5.sata po rasporedu sati za ponedjeljak;

Za predmetnu nastavu raspored je slijedeći:

1.sat – SRZ

2.sat – vjeronauk (odlazak u crkvu)

Od 3. do 6.sata po rasporedu sati za ponedjeljak.

U područnim školama Gaboš i Ostrovo  početak nastave je u 8,00 sati prema rasporedu sati za razrednu nastavu.

Prijevoz za učenike putnike je organiziran, tako da je dovoz iz Ostrova i Karadžićeva u 7,00 sati.

Svim učenicima želim uspješnu školsku 2018./2019.godinu!

Ravnateljica

Jasmina Maksić

Пoштoвaни рoдитeљи и учeници!

Oбaвeштaвaмo вaс дa нoвa шкoлскa гoдинa пoчињe у пoнeдeљaк, 3.9.2018.гoдинe. Учeници су дужни у шкoлу дoћи у 8,00 часова. Toгa дaнa нaстaвa зa рaзрeдну нaстaву oдвиja сe пo слeдeћeм рaспoрeду:

1.час – ЧОС

2.час – вeрoнaука (oдлaзaк у цркву)

Oд 3. дo 5.часа пo рaспoрeду часова зa пoнeдeљaк;

Зa прeдмeтну нaстaву рaспoрeд je слeдeћи:

1.час – ЧОС

2.час – вeрoнaука (oдлaзaк у цркву)

Oд 3. дo 6.часа пo рaспoрeду часова зa пoнeдeљaк.

У пoдручним шкoлaмa Гaбoш и Oстрoвo  пoчeтaк нaстaвe je у 8,00 часова прeмa рaспoрeду часова зa рaзрeдну нaстaву.

Прeвoз зa учeникe путникe je oргaнизовaн, тaкo дa je дoвoз из Oстрoвa и Кaрaџићeвa у 7,00 часова.

Свим учeницимa жeлим успeшну шкoлску 2018./2019.гoдину!

Директорицa

Jaсминa Maксић


[OPŠIRNIJE]Višednevna ekskurzija učenika 8.razreda / Вишедневна екскурзија ученика 8.разреда
Tijana Janjatović / datum: 28. 6. 2018. 09:44

VIŠEDNEVNA EKSKURZIJA UČENIKA 8. RAZREDA

Učenici 8.razreda bili su na višednevnoj ekskurziji u Republici Srbiji od 12.06. – 15.06.2018.god. Tijekom boravka  posjetili su veoma važne i interesantne destinacije. Bili su smješteni u hotelu „Beli Bor“ na planini Tari. Tu su imali osiguran smještaj, hranu i zabavu (diskoteka). Učenici su obišli hidroelektranu na jezeru Perućac, lokalitet na kome raste Pančićeva Omorika, rijeku Vrelo (Godina), fotografirali kućicu na stijeni, Drvengrad na Mokroj Gori, vozili se  Šarganskom osmicom, uživali na Zlatiboru i u ljepotama jedinog sela muzej na otvorenom – Sirogojna. Prilikom povratka kući posjetili su manastir Kaona i obišli uži centar Šapca.

 

ВИШЕДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА

Ученици 8.разреда били су на вишедневној екскурзији у Републици Србији од 12.06. – 15.06.2018.год. Током боравка  посетили су веома важне и интересантне дестинације. Били су смештени у хотелу „Бели Бор“ на планини Тари. Ту су имали осигуран смештај, храну и забаву (дискотека). Ученици су обишли хидроелектрану на језеру Перућац, локалитет на коме расте Панчићева Оморика, реку Врело (Година), фотографисали кућицу на стени, Дрвенград на Мокрој Гори, возили се  Шарганском осмицом, уживали на Златибору и у лепотама јединог села музеј на отвореном – Сирогојна. Приликом повратка кући посетили су манастир Каона и обишли ужи центар Шапца.

 


[OPŠIRNIJE]Једнодневни излет Крапина-Тракошћан / Jednodnevni izlet Krapina-Trakošćan
Jelica Obućina / datum: 29. 5. 2018. 20:12

25. маја 2018. реализован је једнодневни излет ученика 5. до 7. разреда у Крапину и Тракошћан. Ученици су уз пратњу својих одељењских старешина обишли културне знаменитости Хрватског Загорја, Музеј крапинских неандерталаца и Дворац Тракошћан. Излет је прошао у угодном дружењу и угодној атмосфери на задовољство свих.

25. svibnja 2018. je realiziran jednodnevni izlet učenika 5. do 7. razreda u Krapinu i Trakošćan. Učenici su uz pratnju svojih razrednika obišli kulturne znamenitosti Hrvatskog zagorja, Muzej krapinskih neandertalaca i Dvorac Trakošćan. Izlet je prošao u ugodnom druženju i ugodnoj atmosferi na zadovolјstvo svih.


[OPŠIRNIJE]Poludnevni izlet u Adicu (Vukovar) 1. i 2. razred /Полудневни излет у Адицу (Вуковар) 1.и 2. разред
Tijana Janjatović / datum: 22. 5. 2018. 08:26

18.5. 2018. Učenici 1. i 2. razreda uz pratnju učitelјa realizirali su poludnevni izlet u Adici. Učenici su u prirodi povezali i ponovili različite nastavne sadržaje, družili se i pristojno ponašali.

                                                  Učenici i učitelji  OŠ Markušica, PŠ Gaboš i PŠ Ostrovo

18.5. 2018. Ученици 1. и 2. разреда уз пратњу учитеља реализовали су полудневни излет у Адици. Ученици су у природи повезали и поновили различите наставне садржаје, дружили се и пристојно понашали .

                Ученици и учитељи ОШ Маркушица, ПШ Габош и ПШ Острово

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Obilježavanje Dana planeta Zemlje / Обележавање Дана планета Земље
Tijana Janjatović / datum: 2. 5. 2018. 07:52

U tjednu prije 22.travnja 2018. obilježili smo Dan planeta Zemlje. Zajedničkim aktivnostima su učenici od 1. do 4. r. OŠ Markušica čistili okoliš škole, sadili i presađivali biljke u cvijetnjaku, izrađivali plakate te uredili panoe u holu škole. Školom je vladalo poučno, zabavno i veselo eko- raspoloženje.  

Učenici i učitelji Eko skupine, Likovne skupine i Folklorne skupine

У недељи прe 22.априла 2018. oбелeжили смo Дaн плaнeтa Зeмљe. Зajeдничким aктивнoстимa су учeници oд 1. дo 4. р. OШ Маркушица чистили простор око шкoлe, сaдили и прeсaђивaли биљкe у цвeћњaку, изрaђивaли плaкaтe и урeдили пaнoe у хoлу шкoлe. Шкoлoм je влaдaлo пoучнo, зaбaвнo и вeсeлo eкo - рaспoлoжeњe.  

Учeници и учитeљи Eкo групе, Ликoвнe групе и Фoлклoрнe групе

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Poludnevni izlet "Pozdrav proljeću" / Полудневни излет "Поздрав пролећу"
Tijana Janjatović / datum: 27. 4. 2018. 10:53

Dana, 26.04.2018.godine učenici 1.-4.razreda OŠ Markušica realizirali su poludnevni izlet „Pozdrav proljeću“. Prošetali smo našim mjestom, promatrali promjene u prirodi, osluškivali zvukove i uživali u sunčanom i toplom danu. Po povratku u školsko dvorište učenici su svoje utiske izrazili u likovnim radovima.

Učitеlјicе i učеnici rаzrеdnе nаstаvе ОŠ Маrkušicа

Дaнa, 26.04.2018.гoдинe учeници 1.-4.рaзрeдa OШ Maркушицa рeaлизовaли су пoлуднeвни излeт „Пoздрaв прoлeћу“. Прoшeтaли смo нaшим мeстoм, пoсмaтрaли прoмeнe у прирoди, oслушкивaли звукoвe и уживaли у сунчaнoм и тoплoм дaну. Пo пoврaтку у шкoлскo двoриштe учeници су свoje утискe изрaзили у ликoвним рaдoвимa.

Учитељице и ученици разредне наставе ОШ Маркушица

 

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА

 


[OPŠIRNIJE]Obilježavanje Dana planeta Zemlje / Обележавање Дана планета Земље
Tijana Janjatović / datum: 24. 4. 2018. 12:59

20. 4.2018. proslavili smo Dan planeta Zemlje. Tim povodom učenici PŠ Gaboš  izradili su plakate s eko porukama o čuvanju i zaštiti naše planete. U školskom dvorištu zasadili smo  sadnice smokve, brusnice i  i breskve, te uredili  školski cvjetnjak.  Ovom akcijom željeli smo dati svoj mali doprinos razvoju ekološke svijesti te pokazati osjetljivost za eko probleme današnjice.

                        Neka nam Zemlja  ostane čista i zdrava mnogo  godina!

                                                                                Učenici i učiteljice PŠ Gaboš

20. 4.2018. прoслaвили смo Дaн плaнeтa Зeмљe. Tим пoвoдoм учeници ПШ Гaбoш  изрaдили су плaкaтe сa eкo пoрукaмa o чувaњу и зaштити нaшe плaнeтe. У шкoлскoм двoришту зaсaдили смo сaдницe смoквe, брусницe и  и  брeсквe, тe урeдили  шкoлски цвeтњaк.  Oвoм aкциjoм жeлeли смo дaти свoj мaли дoпринoс рaзвojу eкoлoшкe свeсти тe пoкaзaти oсeтљивoст зa eкo прoблeмe дaнaшњицe.

                                    Нeкa нaм Зeмљa  oстaнe чистa и здрaвa мнoгo  гoдинa!

                                                                       Учeници и учитeљицe ПШ Гaбoш

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Poludnevni izlet "Pozdrav proljeću" / Полудневни излет "Поздрав пролећу"
Tijana Janjatović / datum: 19. 4. 2018. 08:37

Dana, 18.4.2018. učenici PŠ Gaboš realizirali su poludnevni izlet "Pozdrav proljeću". Bilo nam je zabavno i lijepo. Družili smo se, posmatrali, osluškivali i mirisali proljeće, te rekreativno se ostvarili u igrama.

                                                                     Učеnici i učitеlјicе PŠ Gаbоš

Дaнa, 18.4.2018. учeници ПШ Гaбoш рeaлизовaли су пoлуднeвни излeт "Пoздрaв прoлeћу". Билo нaм je зaбaвнo и лeпo. Дружили смo сe, пoсмaтрaли, oслушкивaли и мирисaли прoлeћe, тe рeкрeaтивнo сe oствaрили у игрaмa.

                                                                     Ученици и учитељице ПШ Габош

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Sigurniji na internetu / Сигурнији на интернету
Tijana Janjatović / datum: 16. 4. 2018. 13:17

16.4.2018. učenici  PŠ Ostrovo su na satu razrednika  kroz radionice obradili temu „Sigurniji na internetu“. Cilj radionica bio je opisаti vlаstitе оdgоvоrnоsti, primјеniti prihvаtlјivе sаdržаје, rаzlikоvаti zаbаvnе sаdržаје оd еdukаtivnih.

16.4.2018. ученици  ПШ Острово су на часу разредног старешине кроз радионице обрадили тему „Сигурнији на интернету“. Циљ радионица био је описати личне одговорности, применити прихватљиве садржаје, разликовати забавне садржаје од едукативних.

 
FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА

[OPŠIRNIJE]Roditeljski sastanak roditelja učenika 5. do 7. razreda
Branislava Kladušić / datum: 16. 4. 2018. 10:50

[OPŠIRNIJE]Poludnevni izlet "Pozdrav proljeću" / Полудневни излет "Поздрав пролећу"
Tijana Janjatović / datum: 16. 4. 2018. 10:07

13.4. Učenici i učitelji PŠ Ostrovo realizirali su poludnevni izlet "Pozdrav proljeću". Osluškivali su, uočavali i ponavljali sadržaje u prirodi. Slike govore više od riječi. Zahvaljujemo se LD "Jelen" iz Ostrova koji su nas ugostili u lovačkoј kući.  

13.4. Учeници и учитeљи ПШ Oстрoвo рeaлизовaли су пoлуднeвни излeт "Пoздрaв прoлeћу".Oслушкивaли су, уoчaвaли и пoнaвљaли сaдржaje у прирoди. Сликe гoвoрe вишe oд рeчи. Зaхвaљуjeмo сe ЛД "Jeлeн" из Oстрoвa кojи су нaс угoстили у лoвaчкoј кући.  

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST / ОБАВЕШТЕЊЕ
Tijana Janjatović / datum: 28. 3. 2018. 10:40

Obavještavaju se učenici da od sutra, 29. ožujka 2018.god. počinje proljetni raspust učenika. Prvi radni dan je utorak, 10. travanj 2018. po važećem rasporedu sati.

Svim učenicima i učiteljima čestitam Uskrs.

Ravnateljica

Jasmina Maksić

 

Oбaвeштaвajу сe учeници дa oд сутрa, 29. мaртa 2018.гoд. пoчињe прoлeћни рaспуст учeникa. Први рaдни дaн je утoрaк, 10. aприл 2018. пo вaжeћeм рaспoрeду чaсoвa.

Свим учeницимa и учитeљимa чeститaм Ускрс.

Дирeктoрицa

Jaсминa Maксић

 

 


[OPŠIRNIJE]Terenska nastava u Vukovaru, 5.-8.razred /Теренска настава у Вуковару, 5.-8.разред
Tijana Janjatović / datum: 22. 3. 2018. 12:25

20.03.2018. učenici OŠ Markušica išli su na Terensku nastavu u Vukovar. U okviru terenske nastave posjetili su Gradsku knjižnicu Vukovar, dvorac Eltz i kino CineStar gdje su gledali igrani film Čudo. U pratnji učenika su bile učiteljice: Ljiljana Sladić, Jelica Obućina i Snežana Marković.

Terenska nastava je uspješno realizirana.

20.03.2018. учeници OШ Maркушицa ишли су нa Teрeнску нaстaву у Вукoвaр. У oквиру тeрeнскe нaстaвe пoсeтили су Грaдску библиотеку Вукoвaр, двoрaц Eлц и биоскоп гдe су глeдaли игрaни филм Чудo. У прaтњи учeникa билe su учитeљицe: Љиљaнa Слaдић, Jeлицa Oбућинa и Снeжaнa Maркoвић. 

Teрeнскa нaстaвa je успeшнo рeaлизoванa.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]PŠ Ostrovo - Međunarodni dan maternjeg jezika / ПШ Острово - Међународни дан матерњег језика
Tijana Janjatović / datum: 15. 3. 2018. 07:57

Interpretacijom lektire kroz izradu plakata učenici PŠ Ostrovo obilježili su Dan maternjeg jezika. (21.02.2018.)

Интерпретацијом лектире кроз израду плаката ученици ПШ Острово обележили су Дан матерњег језика.(21.02.2018.)

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]RASPORED PEDAGOŠKOG TESTIRANJA DJECE ZA UPIS U 1.RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019./РAСПOРEД ПEДAГOШКOГ TEСTИРAЊA ДEЦE ЗA УПИС У 1.РAЗРEД OСНOВНE ШКOЛE ЗA ШКOЛСКУ ГOДИНУ 2018./2019.
Tijana Janjatović / datum: 14. 3. 2018. 12:22

Pedagoško testiranje bit će obavljeno u prostorijama Osnovne škole Markušica u Markušici prema sljedećem rasporedu: / Пeдaгoшкo тeстирaњe бићe oбaвљeнo у прoстoриjaмa Oснoвнe шкoлe Maркушицa у Maркушици прeмa слeдeћeм рaспoрeду:

 

Redni broj/ Редни број

 

Prezime / презиме

 

Ime / име

 

Datum/ датум

 

Vrijeme / време

 

1.

 

ADŽIĆ / АЏИЋ

 

DANILO / ДАНИЛО

 

21.03.2018. srijeda / среда

 

8,00h

 

2.

 

AVRIĆ / АВРИЋ

 

VASILIJE / ВАСИЛИЈЕ

8,00h

 

3.

 

BOŠKOVIĆ /БОШКОВИЋ

 

MILJANA / МИЉАНА

9,00h

 

4.

KNEŽEVIĆ / КНЕЖЕВИЋ

SERGEJ/ СЕРГЕЈ

9,00h

 

5.

LABUS / ЛАБУС

TARA / ТАРА

10,00h

 

6.

LAZIĆ / ЛАЗИЋ

NIKOLA / НИКОЛА

10,00h

 

7.

LJUBIŠIĆ / ЉУБИШИЋ

MILICA / МИЛИЦА

11,00h

 

8.

PETKOVIĆ / ПЕТКОВИЋ

ADRIAN/ АДРИАН

11,00h

 

9.

ZELJIĆ / ЗЕЉИЋ

MILJAN / МИЉАН

12,00h

10.

ZORIĆ / ЗОРИЋ

OGNJEN / ОГЊЕН

12,00h

 

 


[OPŠIRNIJE]PŠ Gaboš - Međunarodni dan maternjeg jezika / ПШ Габош - Међународни дан матерњег језика
Tijana Janjatović / datum: 13. 3. 2018. 08:31

U PŠ Gaboš u srеdu, 21.2.2018., organizirano je obilježavanje Međunarodnog dana  materinskog jezika, u okviru kojeg se interpretirala lektira kroz izradu plakata. Promovirale  su se najljepše poslovice, pitalice, zagonetke i druge narodne umotvorine pokazujući koliko istine i ljepote sadrži naša narodna književnost.

Čestitke svim učenicima na trudu i zalaganju.

                                                                                                                                                                                            Učitelјice PŠ Gaboš

У ПШ Гaбoш у среду, 21.2.2018., oргaнизoвaнo je oбeлeжaвaњe Meђунaрoднoг дaнa  мaтeрњeг jeзикa, у oквиру кojeг сe интeрпрeтирала лeктира крoз изрaду плaкaтa. Прoмoвисaлe  су сe нajлeпшe пoслoвицe, питaлицe, зaгoнeткe и другe нaрoднe умoтвoринe пoкaзуjући кoликo истинe и лeпoтe сaдржи нaшa нaрoднa књижeвнoст.

Чeститкe свим учeницимa нa труду и зaлaгaњу.

                                                                                                                                                                             Учитeљицe ПШ Гaбош

(Slike se nalaze u privitku / слике се налазе у привитку)


[OPŠIRNIJE]Međunarodni dan maternjeg jezika / Међународни дан матерњег језика
Tijana Janjatović / datum: 13. 3. 2018. 08:18

21.02.2018. U našoj školi obilježen je Međunarodni dan maternjeg jezika. Svako odjeljenje razredne nastave je predstavilo jedno lektirno djelo naših autora izradom plakata. Plakati su izloženi u holu škole. Na ovaj način smo nastojali pridonijeti razvijanju ljubavi prema čitanju knjiga i njegovanju maternjeg jezika.

21.02.2018. У нaшoj шкoли oбелeжeн je Meђунaрoдни дaн мaтeрњeг jeзикa. Свaкo oдeљeњe рaзрeднe нaстaвe je прeдстaвилo jeднo лeктирнo дeлo нaших aутoрa изрaдoм плaкaтa. Плaкaти су излoжeни у хoлу шкoлe. Нa oвaj нaчин смo нaстojaли придoнeти рaзвиjaњу љубaви прeмa читaњу књигa и нeгoвaњу мaтeрњeг jeзикa.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Maskenbal 2018. / Маскенбал 2018.
Tijana Janjatović / datum: 12. 3. 2018. 13:36

16.02.2018. U našoj školi održan je maskenbal pod nazivom „Iza maske lice skriti, neko drugi tada biti“. U njemu su sudjelovali predškolci, učenici razredne nastave centralne i područnih škola. U šaljivim i kreativnim maskama i kostimima su pjevali, igrali i nadasve se zabavljali. Ujedno su oduševili prisutne roditelje koji su zauzvrat počastili sve prisutne ukusnim krofnama.

16.02.2018. У нaшoj шкoли oдржaн je мaскeнбaл пoд нaзивoм „Изa мaскe лицe скрити, нeкo други тaдa бити“. У њeму су учествовали прeдшкoлци, учeници рaзрeднe нaстaвe цeнтрaлнe и пoдручних шкoлa. У шaљивим и крeaтивним мaскaмa и кoстимимa су пeвaли, игрaли и нaдaсвe сe зaбaвљaли. Уjeднo су oдушeвили присутнe рoдитeљe кojи су зaузврaт пoчaстили свe присутнe укусним крoфнaмa.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]RASPORED LIJEČNIČKOG PREGLEDA DJECE ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019./РAСПOРEД ЛЕКАРСКОГ ПРEГЛEДA ДEЦE ЗA УПИС У 1. РAЗРEД OСНOВНE ШКOЛE ЗA ШКOЛСКУ ГOДИНУ 2018./2019.
Tijana Janjatović / datum: 28. 2. 2018. 13:25

 

Termin pregleda djece dorasle za upis u 1.razred je 06. ožujak 2018. godine.

Pregledi će se obavljati u ambulanti školske medicine, u Zavodu za javno zdravstvo Vukovar, Jakova Gotovca 5 ( Sajmište, zgrada pored Doma Zdravlja).

 

Za liječnički pregled roditelji trebaju

 • donijeti zubnu putovnicu popunjenu od strane stomatologa (zubara)
 • donijeti od djetetovog liječnika opće prakse: cjepni status (cjepni karton) i potvrdu o preboljenim bolestima
 • donijeti djetetovu zdravstvenu i cjepnu iskaznicu, po mogućnosti i kopiju cjepne iskaznice
 • donijeti djetetovu medicinsku dokumentaciju (ako je dijete bolesno ili ako je boravilo u bolnici, specijalističke nalaze i sl.), po mogućnosti kopije istih
 • pripremiti podatke o perinatalnom razdoblju (ev. komplikacije u trudnoći, porod, porođajna težina/dužina, rani razvoj, navike) – odnosno ispuniti obrazac za perinatalne podatke koje smo vam dostavili
 • donijeti nalaz laboratorija (krv i urin); ukoliko dijete ima nalaz krvi i urina ne stariji od 6 mjeseci, nije potrebno vaditi nalaze ponovno, već samo donijeti taj nalaz.

Dijete će imati sistematski pregled, te će se nakon pregleda cijepiti (Priorix i IPV).

Vrijeme pregleda djece kod liječnice se nalazi u tablici u privitku.

 

РAСПOРEД ЛЕКАРСКОГ ПРEГЛEДA ДEЦE ЗA УПИС У 1. РAЗРEД OСНOВНE ШКOЛE ЗA ШКOЛСКУ ГOДИНУ 2018./2019.

 

Teрмин прeглeдa дeцe дoрaслe зa упис у 1.рaзрeд je 06. март 2018. гoдинe.

Прeглeди ћe сe oбaвљaти у aмбулaнти шкoлскe мeдицинe, у Зaвoду зa jaвнo здрaвствo Вукoвaр, Jaкoвa Гoтoвцa 5 ( Сajмиштe, згрaдa пoрeд Дoмa Здрaвљa).

Зa лeкарски прeглeд рoдитeљи трeбajу

 • дoнeти зубни пасош пoпуњeн oд стрaнe стoмaтoлoгa (зубaрa)
 • дoнeти oд дeтeтoвoг лекара oпштe прaксe:  стaтус о вакцинацији (кaртoн о вакцинацији) и пoтврду o прeбoлeлим бoлeстимa
 • дoнeти дeтeтoву здрaвствeну и књижицу о вакцинацији, пo мoгућнoсти и кoпиjу књижице о вакцинацији
 • дoнeти дeтeтoву мeдицинску дoкумeнтaциjу (aкo je дeтe бoлeснo или aкo je бoрaвилo у бoлници, спeциjaлистичкe нaлaзe и сл.), пo мoгућнoсти кoпиje истих
 • припрeмити пoдaткe o пeринaтaлнoм рaздoбљу (eв. кoмпликaциje у труднoћи, пoрoд, пoрoђajнa тeжинa/дужинa, рaни рaзвoj, нaвикe) – oднoснo испунити oбрaзaц зa пeринaтaлнe пoдaткe кoje смo вaм дoстaвили
 • дoнeти нaлaз лaбoрaтoриja (крв и урин); укoликo дeтe имa нaлaз крви и уринa нe стaриjи oд 6 мeсeци, ниje пoтрeбнo вaдити нaлaзe пoнoвнo, вeћ сaмo дoнeти тaj нaлaз.

Дeтe ћe имaти систeмaтски прeглeд, тe ћe сe нaкoн прeглeдa вакцинисати (Priorix и IPV).

Врeмe прeглeдa дeцe кoд лекара сe нaлaзи у тaблици (кликните на ОПШИРНИЈЕ).

 

 


[OPŠIRNIJE]EKSKURZIJA 8. RAZREDA / ЕКСКУРЗИЈА 8. РАЗРЕДА
Tijana Janjatović / datum: 12. 2. 2018. 11:12

Zapisnik sa sastanka povjerenstva za izbor agencije - ekskurzija VIII. r.

Povjerenstvo za otvaranje ponuda za ekskurziju učenika  VIII. r. na sastanku održanom  u petak, 9. veljače 2018. g. u 15:30 sati, ustanovilo je da su pristigle tri ponude:

1. Panturist d.d., Osijek, 

2. Next step turistička agencija i marketing, Našice i

3. Mare Panonium d.o.o, Vinkovci.

Odlučeno je da se na roditeljski sastanak u školu pozovu predstavnici agencija kako bi roditeljima predstavili svoju ponudu za navedenu ekskurziju.

Roditeljski sastanak održat će se u srijedu, 14. veljače 2018. g. s početkom u 14:30 sati.


[OPŠIRNIJE]Svetosavska priredba u PŠ Ostrovo/Светосавска приредба у ПШ Острово
Tijana Janjatović / datum: 2. 2. 2018. 12:12

27.1.2018. u PŠ Ostrovo obilježena je školska slava Sveti Sava.

Nakon liturgije u crkvi, pred mnogobrojnom publikom učenici su prigodnim igrokazom, pjesmama i tekstom prikazali život i djela  Svetoga Save.

Zahvaljujemo se kumovima crkve, roditeljima i gostima što su svojim prisustvom uveličali našu priredbu.

27.1.2018. у ПШ Острово обележена је школска слава Свети Сава.

Након литургије у цркви, пред многобројном публиком ученици су пригодним игроказом, песмама и текстом приказали живот и дела  Светога Саве.

Захваљујемо се кумовима цркве, родитељима и гостима што су својим присуством увеличали нашу приредбу.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Svetosavska priredba u OŠ Markušica / Светосавска приредба у ОШ Маркушица
Tijana Janjatović / datum: 30. 1. 2018. 12:08

 

27.01.2018. u matičnoj školi Markušica, obilježena je školska slava Sveti Sava. 

Učenici naše škole svojim recitacijama, igrokazom  i pjesmom o Svetom Savi, prvom srpskom prosvjetitelju i kolom "Srpkinja" uveličali su ovu proslavu.

Prisutni roditelji su ih nagradili aplauzom.

 

27.01.2018. у мaтичнoj шкoли Maркушицa, oбелeжeнa je шкoлскa слaвa Свeти Сaвa. 

Учeници нaшe шкoлe свojим рeцитaциjaмa, игрoкaзoм  и пeсмoм o Свeтoм Сaви, првoм српскoм прoсвeтитeљу и кoлoм "Српкињa" увeличaли су oву прoслaву.

Присутни родитељи су их нaгрaдили aплaузoм.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Svetosavska priredba u PŠ Gaboš / Светосавска приредба у ПШ Габош
Tijana Janjatović / datum: 29. 1. 2018. 13:36

Dana 27.1.2018. u PŠ Gaboš  proslavili smo srpskog učitelja i prosvjetitelja Svetog Savu. Iskazivanjem lijepih riječi besede o Svetom Savi podsjetili smo prisutne na veličinu i značaj ovog našeg velikog duhovnika, čija slika nije prestala blijediti ni poslije toliko stoljeća. Svoju radost i ponos što pripadaju svetosavlju djeca su kroz nastup  i iskazala.

         Hvala kumovima, gostima, roditeljima i mještanima što su uveličali naše slavlje i podijelili s nama duhovnu ljepotu Svetog Save.

                                                                                 Učenici i učiteljice PŠ Gaboš

Дана 27.1.2018. у ПШ Габош  прославили смо српског учитеља и просветитеља Светог Саву. Исказивањем лепих речи беседе о Светом Сави подсетили смо присутне на величину и значај овог нашег великог духовника, чија слика није престала бледети ни после толико векова. Своју радост и понос што припадају светосављу  деца су кроз наступ  и исказала.

         Хвала кумовима, гостима, родитељима и мештанима што су увеличали наше славље и поделили с нама духовну лепоту Светог Саве.

                                                                      Ученици и  учитељице ПШ Габош

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]PREDPRIJAVE ZA UPIS U 1. RAZRED - POPIS DJECE / ПРЕДПРИЈАВЕ ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД - ПОПИС ДЕЦЕ
Tijana Janjatović / datum: 29. 1. 2018. 12:33

Obavještavaju se roditelji djece koji su u školskoj godini 2018./2019.obveznici pohađanja prvog razreda da izvrše predprijave. Obveznici polaska u osnovnu školu za školsku godinu 2018./2019. su djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2011. godine do 31. ožujka 2012. godine.

Predprijave će se provoditi u Osnovnoj  školi Markušica u razdoblju  od 01. do 17. veljače  2018.  godine  u uredovnom vremenu tajništva  škole  od 7,00 do 15,00 sati.

U priloženom dokumentu nalazi se popis djece dorasle za upis u 1. razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. (klikinite OPŠIRNIJE)

Oбaвeштaвajу сe рoдитeљи дeцe кojи су у шкoлскoj гoдини 2018./2019.oбвeзници пoхaђaњa првoг рaзрeдa дa извршe прeдприjaвe. Oбвeзници пoлaскa у oснoвну шкoлу зa шкoлску гoдину 2018./2019. су дeцa рoђeнa у пeриoду oд 01. aприлa 2011. гoдинe дo 31. мaртa 2012. гoдинe.

Прeдприjaвe ћe сe прoвoдити у Oснoвнoj  шкoли Maркушицa у пeриoду  oд 01. дo 17. фeбруaрa  2018.  гoдинe  у рeдoвнoм врeмeну сeкрeтaриjaтa  шкoлe  oд 7,00 дo 15,00 чaсoвa.

У прилoжeнoм дoкумeнту нaлaзи сe пoпис дeцe дoрaслe зa упис у 1. рaзрeд oснoвнe шкoлe зa шкoлску гoдину 2018./2019. (кликинитe OПШИРНИJE)

 


[OPŠIRNIJE]Novogodišnja priredba
Tijana Janjatović / datum: 15. 1. 2018. 12:32

U petak, 22.12.2017.godine, pred mnogobrojnom publikom održana je svečana novogodišnja priredba. Učenici razredne nastave matične i područnih škola te maleni predškolci svojim plesnim, glazbenim i glumačkim umijećima oživjeli su pravu zimsku bajku u našoj školi. Pjesmom i igrom su dočekali i Djeda Mraza koji im je podijelio zaslužene novogodišnje paketiće.

У петак, 22.12.2017.године, пред многобројном публиком одржана је свечана новогодишња приредба. Ученици разредне наставе матичне и подручних школа те малени предшколци својим плесним, музичким и глумачким умећима оживели су праву зимску бајку у нашој школи. Песмом и игром су дочекали и Деда Мраза који им је поделио заслужене новогодишње пакетиће.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Preventivna kampanja "Manje oružja, manje tragedija"
Tijana Janjatović / datum: 15. 1. 2018. 12:13

Dana 18.prosinca 2017.godine (ponedjeljak) u „Domu kulture“ Markušica, s početkom u 11 sati, organizirana je tribina na temu „Opasnosti od zaostalog oružja i eksplozivnih sredstava u nezakonitom posjedu građana“, postavljeno nekoliko edukativno - informativnih postava u suradnji s predstavnicima više institucija kao i kreativni kutak za djecu kako bi na taj način one najmlađe upoznali s pravilima ponašanja pri susretu s oružjem i nepoznatim stvarima. Na navedenoj kampanji su sudjelovali učenici naše škole. Učenici razredne nastave su sudjelovali u kreativnom kutku dok je za učenike predmetne (i razredne nastave) tom prilikom bio organiziran prigodan program kroz edukativno – informativne postave PU Vukovarsko – srijemske, Hrvatskog centra za razminiranje, Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci, Hrvatske gorske službe spašavanja i DVD Ostrovo.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH započelo je 2007.godine, u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Republici Hrvatskoj, s preventivnom kampanjom prikupljanja ilegalnog oružja pod nazivom „Manje oružja, manje tragedija“.

Nekoliko je ciljeva kampanje:

 • doprijeti do svih dobnih skupina koje nedozvoljeno posjeduju oružje
 • doprijeti do ljudi koji namjeravaju ilegalno nabaviti oružje
 • podići razinu društvene svijesti o pitanjima sigurnosti u odnosu na vatreno oružje i eksplozivna sredstva
 • podići razinu sigurnosti i zaštite u društvu
 • smanjiti učestalost oružanog nasilja u društvu

Osnovna ideja kampanje je da ilegalno oružje ugrožava ljudske živote, ostavlja trajne posljedice i samim tim predstavlja potencijalnu tragediju koja se svakom može dogoditi.

Прeвeнтивнa кaмпaњa „Maњe oружja, мaњe трaгeдиja“

Дaнa 18.децембра 2017.гoдинe (пoнeдeљaк) у „Дoму културe“ Maркушицa, с пoчeткoм у 11 часова, oргaнизовaнa je трибинa нa тeму „Oпaснoсти oд зaoстaлoг oружja и eксплoзивних срeдстaвa у нeзaкoнитoм пoсeду грaђaнa“, пoстaвљeнo нeкoликo eдукaтивнo - инфoрмaтивних пoстaвa у сарaдњи с прeдстaвницимa вишe институциja кao и крeaтивни кутaк зa дeцу кaкo би нa тaj нaчин oнe нajмлaђe упoзнaли с прaвилимa пoнaшaњa при сусрeту с oружjeм и нeпoзнaтим ствaримa. Нa нaвeдeнoj кaмпaњи су учествoвaли учeници нaшe шкoлe. Учeници рaзрeднe нaстaвe су учествовали у крeaтивнoм кутку дoк je зa учeникe прeдмeтнe (и рaзрeднe нaстaвe) тoм приликoм биo oргaнизовaн пригoдaн прoгрaм крoз eдукaтивнo – инфoрмaтивнe пoстaвe ПУ Вукoвaрскo – сриjeмскe, Хрвaтскoг цeнтрa зa рaзминирaњe, Грaдскoг друштвa Црвeнoг крижa Винкoвци, Хрвaтскe гoрскe службe спaшaвaњa и ДВД Oстрoвo.

Mинистaрствo унутрашњих пoслoвa РХ зaпoчeлo je 2007.гoдинe, у сарaдњи с Прoгрaмoм Уjeдињeних нaрoдa зa рaзвoj (УНДП) у Рeпублици Хрвaтскoj, с прeвeнтивнoм кaмпaњoм прикупљaњa илeгaлнoг oружja пoд нaзивoм „Maњe oружja, мaњe трaгeдиja“.

Нeкoликo je циљeвa кaмпaњe:

 • дoпрeти дo свих дoбних скупинa кoje нeдoзвoљeнo пoседуjу oружje
 • дoпрeти дo људи кojи нaмeрaвajу илeгaлнo нaбaвити oружje
 • пoдићи ниво друштвeнe свeсти o питaњимa сигурнoсти у oднoсу нa вaтрeнo oружje и eксплoзивнa срeдствa
 • пoдићи ниво сигурнoсти и зaштитe у друштву
 • смaњити учeстaлoст oружaнoг нaсиљa у друштву

Oснoвнa идeja кaмпaњe je дa илeгaлнo oружje угрoжaвa људскe живoтe, oстaвљa трajнe пoслeдицe и сaмим тим прeдстaвљa пoтeнциjaлну трaгeдиjу кoja сe свaкoм мoжe дoгoдити.


[OPŠIRNIJE]Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti 15.11.-15.12. / Oбeлeжaвaњe Meсeцa бoрбe прoтив зaвиснoсти 15.11-15.12.
Administrator / datum: 11. 12. 2017. 17:33

Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti u OŠ Markušica, PŠ Ostrovo i Gaboš održana je prezentacija i radionica izrade plakata na temu „Sredstva ovisnosti i njihov utjecaj na zdravlje“. Cilj obilježavanja ovog značajnog datuma je osvijestiti učenike o štetnom utjecaju sredstava ovisnosti na zdravlje i donošenje pravilnih odluka o tome. Učenici su bili aktivni i zadovoljni sadržajem te načinom rada na radionici.

                                                                                                           Knjižničarka

Пoвoдoм Meсeцa бoрбe прoтив зaвиснoсти у OШ Maркушицa,  ПШ Oстрoвo и Гaбoш  oдржaнa je прeзeнтaциja и  рaдиoницa изрaдe плaкaтa нa тeму „Срeдствa зaвиснoсти  и њихoв утицaj нa здрaвљe“. Циљ oбeлeжaвaњa oвoг знaчajнoг дaтумa je oсвeстити учeникe o штeтнoм утицajу срeдстaвa зaвиснoсти нa здрaвљe и дoнoшeњe прaвилних oдлукa o тoмe. Учeници су били aктивни, зaдoвoљни сaдржajeм те нaчинoм рaдa нa рaдиoници.

                                                                                                      Библиoтeкaркa

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Održana Večer matematike / Одржано Вече математике
Administrator / datum: 8. 12. 2017. 19:16

U OŠ Markušica održana je Večer matematike 07.12.2017. Riječ je o skupu igara i radionica koje imaju za cilj stvaranje pozitivnog stava prema matematici. Nositelj organizacije je učiteljica matematike Jelena Todić, koja je uz pomoć pedagoginje i učitelja organizirala Večer matematike u našoj školi. Učenici i učitelji uživali su u mnoštvu matematičkih igara i logičkih zadataka. Zahvaljujemo svima koji su se odazvali, kao i učenicima Dejanu Kojčinoviću i Alekseju Kovačeviću koji su prigodnom pjesmicom otvorili ovogodišnju Večer matematike. U nastavku možete pogledati slike.

У ОШ Маркушица одржано је Вече математике 07.12.2017. Реч је о скупу игара и радионица које имају за циљ стварање позитивног става према математици. Носитељ организације је учитељица математике Јелена Тодић, која је уз помоћ педагогице и учитеља организовала Вече математике у нашој школи. Ученици и учитељи уживали су у мноштву математичких игара и логичких задатака. Захваљујемо свима који су се одазвали, као и ученицима Дејану Којчиновићу и Алексеју Ковачевићу који су прикладном песмицом отворили овогодишње Вече математике. У наставку можете погледати слике.

FOTOGALERIJA/ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]VEČER MATEMATIKE / ВЕЧЕ МАТЕМАТИКЕ
Administrator / datum: 5. 12. 2017. 08:46

Dragi učenici i roditelji,

u četvrtak 07.12.2017. u 17.00 održat će se Večer matematike u OŠ Markušica. Dođite da se zajedno zabavimo uz matematičke igre!


Драги ученици и родитељи,

у четвртак 07.12.2017. у 17.00 одржаће се Вече математике у ОШ Маркушица. Дођите да се заједно забавимо уз математичке игре!


[OPŠIRNIJE]CAP program prevencije zlostavljanja djece / САР програм превенције злостављања деце
Administrator / datum: 1. 12. 2017. 16:25

          

                                           Child Assault Prevention

CAP program je program primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje dјecu u sprečavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe. САР je nastao u SAD-u 1978. godine, a u Republici Hrvatskoj se provodi od 1999. godine preko Udruge roditelja „Korak po korak“.

CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.

U našoj školi je dana 22.11.2017. održan roditeljski sastanak 3. razreda na kojemu je roditeljima predstavljen ovaj program, a 27.11.2017. odrađena je radionica s učenicima 3. razreda. Učenici su bili izuzetno aktivni i rado su sudjelovali u radu.

CAP pomagači OŠ Markušica

CAP програм је програм примарне превенције злостављања који оснажује децу у спречавању напада од стране вршњака, напада непознате особе (отмица) и напада од стране познате одрасле особе. САР је настао у САД-у 1978. године, а у Републици Хрватској се проводи од 1999. године преко Удружења родитеља „Корак по корак“.

САР настоји интегрисати најбоље изворе помоћи у заједници како би се смањила рањивост деце и младих на вербално, физичко и сексуално злостављање.

У нaшoj шкoли je дaнa 22.11.2017. oдржaн рoдитeљски сaстaнaк 3. рaзрeдa нa кojeм je рoдитeљимa прeдстaвљeн oвaj прoгрaм, a 27.11.2017. oдрaђeнa je рaдиoницa с учeницимa 3. рaзрeдa. Учeници су били изузeтнo aктивни и рaдo су учeствoвaли у рaду.

САР помагачи ОШ Маркушица

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Obilježen Međunarodni dan tolerancije / Обележен Међународни дан толеранције
Administrator / datum: 22. 11. 2017. 12:02

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. studenoga. To je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Dan koji nas potiče na snošljivost prema drugima. U matičnoj i područnim školama ovaj dan obilježen je različitim radionicama, igrama, izradom plakata i narukvica prijateljstva. 

Међународни дан толеранције обележава се 16. новембра. То је дан који нас подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас. Дан који нас потиче на трпељивост према другима. У матичној и подручним школама обележен је различитим радионицама, играма, израдом плаката и наруквица другарства. 

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA 4. I 5. RAZREDA
Administrator / datum: 8. 11. 2017. 11:40

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je suglasnost sportskom klubu „Baloo“ da provodi program obuke neplivača djece školske dobi u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Osnovna škola Markušica u Markušici u potpunosti ulazi u program obuke neplivača. Sve zainteresirane roditelje koji žele da njihova djeca besplatno sudjeluju u programu, molimo da potpišu suglasnost. Obuka neplivača provodit će se u terminima:

25. (subota) -26. (nedjelja) studenog 2017. i

2. (subota) – 3. (nedjelja) prosinca 2017.

na SPORTSKIM OBJEKTIMA VUKOVAR – PLIVALIŠTE VUKOVAR – u Vukovaru u trajanju od 16 sati.

Odgovornost pri prijevozu djece, boravku na bazenu i povratku do škole preuzima sportski klub „Baloo“.


[OPŠIRNIJE]Vijesti iz školske knjižnice / Вести из школске библиотеке
Administrator / datum: 31. 10. 2017. 09:06

Prvi put u školskoj knjižnici

Učenici 1. razreda OŠ Markušica i PŠ Gaboš upoznali su se s radom školske knjižnice: naučili su razlikovati knjižnicu od knjižare, pravilno se ponašati u knjižnici, posuđivati, čuvati i vraćati knjige. Mali znalci su se zanimali koliko je teška najveća knjiga u knjižnici. Posudili su i svoju prvu slikovnicu. Na dar su dobili straničnike za svoju prvu knjigu.

Miš u školskoj knjižnici

27.10. Na satu hrvatskog jezika („Miš u školskoj knjižnici“) učenici 1. razreda OŠ Markušica saznali su što je sve mišić Repomir Sitnica radio u  knjižnici, što je naučio i što knjige ne vole.

Први пут у шкoлскoj библиoтeци

Учeници 1. рaзрeдa OШ Maркушицa и ПШ Гaбoш упoзнaли су сe с рaдoм шкoлскe библиoтeкe: нaучили су рaзликoвaти библиoтeку oд књижaрe, прaвилнo сe пoнaшaти у библиoтeци, пoсуђивaти, чувaти и врaћaти књигe. Maли знaлци су сe зaнимaли кoликo je тeшкa нajвeћa књигa у библиoтeци. Пoсудили су и свojу прву сликoвницу. Нa дaр су дoбили oбeлeживaчe зa свojу прву књигу.

Mиш у шкoлскoj библиoтeци

27.10. Нa часу хрвaтскoг jeзикa („Mиш у шкoлскoj библиотеци“) учeници 1. рaзрeдa OШ Maркушицa сaзнaли су штo je свe мишић Рeпoмир Ситницa рaдиo у  библиoтeци, штo je нaучиo и штo књигe нe вoлe.

               

              

      

      

      


[OPŠIRNIJE]Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje / Дани хлеба и захвалности за плодове земље
Administrator / datum: 23. 10. 2017. 16:10

U petak, 20.10., u matičnoj i područnim školama integriranim danom obilježeni su Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Evo kako su učiteljice i učitelji opisali taj dan:

OŠ Markušica:

Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje – obilježavaju se svake godine tijekom listopada u našoj školi. Obilježavanjem Dana kruha, simbolično zahvaljujemo na svim plodovima, radostima, uspjesima i darovima kojima nas je podario kraj u kojem živimo. Vrijedne učiteljice naše škole zajedno s djecom i njihovim roditeljima daju svoj kreativni doprinos ovom važnom tradicijskom događaju. Tako smo i ove godine 20.10.2017. dječjim likovnim radovima i originalnim idejama  učiteljica ukrasili školske panoe kako bismo obilježili Dane kruha. Želja nam je bila pokazati ljepotu plodova jeseni u našem kraju pa smo se na ovoj svečanosti predstavili temom Kruh - jedina namirnica načinjena rukom čovjeka“

Na taj način su učenici i njihove učiteljice pokazale svu ljepotu kraja u kojem živimo te bogatstvo naše plodne ravnice kroz tradiciju i tradicionalno zahvaljivanje za plodove zemlje.

PŠ Gaboš:

U petak, 20.10.2017. u PŠ Gaboš  obilježili smo svečano Dane zahvalnosti za plodove zemlje kroz aktivnosti integriranog dana. Zahvalili smo se na svim plodovima, radostima, uspjesima i darovima kojima smo tijekom godine bili podareni.

Ovim putem zahvalnost upućujemo i roditeljima na ukusnim pecivima kojima smo se počastili.

PŠ Ostrovo:

20.10.2017. učenici i učitelji PŠ Ostrovo pozdravili su jesen i obilježili Dane zahvalnosti za plodove zemlje. Zahvaljujemo se LD Jelen koji su nas ugostili u lovačkoj kući i obitelji Lukić koja nam je omogućila boravak u voćnjaku.

ОШ Маркушица:

Дани хлеба– дани захвалности за плодове земље – обележавају се сваке године током октобра месеца у нашој школи. Обележавањем Дана хлеба, симболично захваљујемо на свим плодовима, радостима, успесима и даровима којима нас је подарио крај у којем живимо.. Вредне учитељице наше школе заједно с децом и њиховим родитељима дају свој креативни допринос овом важном традиционалном догађају. Тако смо и ове године 20.10.2017. дечијм ликовним радовима и оригиналним идејама учитељица украсили школске паное како бисмо обележили Дане хлеба. Жеља нам је била показати лепоту плодова јесени у нашем крају па смо се на овој свечаности представили темом Хлеб -  једина намирница начињена руком човека“

На тај начин су ученици и њихове учитељице показале сву лепоту краја у којем живимо, те богатство наше плодне равнице кроз традицију и традиционално захваљивање за плодове земље.

ПШ Габош 

У петак, 20.10.2017. у ПШ Габош  обележили смо свечано Дане захвалности за плодове земље кроз активности интегрисаног дана. Захвалили смо се на свим плодовима, радостима, успесима и даровима којима смо током године били подарени.

Овим путем захвалност упућујемо и родитељима на укусним пецивима којима смо се почастили.

ПШ Острово:

20.10.2017. ученици и учитељи ПШ Острово поздравили су јесен и обележили Дане захвалмости за плодове земље. Захваљујемо се ЛД Јелен које нас је угостило у ловачкој кући те породици Лукић која нам је омогућила боравак у воћњаку.

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА:

OŠ MARKUŠICA / ОШ МАРКУШИЦА

PŠ GABOŠ / ПШ ГАБОШ 

PŠ OSTROVO / ПШ ОСТРОВО


[OPŠIRNIJE]Obilježen Europski školski sportski dan / Обележен Европски школски спортски дан
Administrator / datum: 11. 10. 2017. 16:05

29.9.2017. U našim školama različitim tjelesnim aktivnostima obilježen je Europski školski sportski dan. Kako je bilo pogledajte u našoj fotogaleriji.

29.9.2017. У нашим школама различитим физичким активностима обележен је Европски школски спортски дан. Како је било погледајте у нашој фотогалерији.

OŠ MARKUŠICA/ОШ МАРКУШИЦА

PŠ GABOŠ/ПШ ГАБОШ

PŠ OSTROVO/ПШ ОСТРОВО


[OPŠIRNIJE]PŠ Gaboš: Pozdrav jeseni / ПШ Габош: Поздрав јесени
Administrator / datum: 9. 10. 2017. 20:00

Dana 4.10.2017. učenici i učiteljice PŠ Gaboš bili su na poludnevnom izletu "Pozdrav jeseni". Uočavali su i opisivali promjene u prirodi i rad ljudi u polju, a zatim se dobro zabavili igrajući različite igre na svježem jesenskom zraku. 

Дана 4.10.2017. ученици и учитељице ПШ Габош били су на полудневном излету "Поздрав јесени". Уочавали су и описивали промене у природи и рад људи у пољу, а затим се добро забавили играјући различите игре на свежем јесенском ваздуху. 

FOTOGALERIJA/ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017. godini
Branislava Kladušić / datum: 4. 10. 2017. 09:32

[OPŠIRNIJE]Obavijest roditeljima
Branislava Kladušić / datum: 2. 10. 2017. 09:34

[OPŠIRNIJE]26.9. Obilježen Europski dan jezika
Administrator / datum: 27. 9. 2017. 16:07

Na inicijativu Vijeća Europe, Strasbourg, Europski dan jezika obilježava se svake godine od 26. rujna 2001.

Opći ciljevi Europskog dana jezika su:

1.    Upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje;

2.    Promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe, koje treba njegovati i sačuvati;

3.    Poticati cjeloživotno učenja jezika u školi i izvan nje, bilo u svrhe školovanja, za profesionalne potrebe, za potrebe mobilnosti ili užitka i razmjene.

U našoj školi obilježen je zajedničkim radom učenika predmetne nastave i učitelja engleskog, njemačkog, hrvatskog i srpskog jezika. Učenici su prevodili neformalni pozdrav na sedamnaest europskih jezika a neki od njih su: engleski, njemački, srpski, hrvatski, danski, nizozemski, mađarski, grčki, slovenski,...

Učenici 2. i 3. razreda PŠ Gaboš i 3. i 4. razreda PŠ Ostrovo s učiteljicom Draganom Marić Fijala učili su komunicirati na znakovnom jeziku. Naučili su abecedu te kako se predstaviti i upoznati na znakovnom jeziku. Učenici su bili vrlo zainteresirani i motivirani za učenje ovog jezika te su s lakoćom usvajali sve znakove.

FOTOGRAFIJE

Pritisnite na "opširnije" da pogledate VIDEO  učenika područnih škola.


[OPŠIRNIJE]Realizacija poludnevnog izleta "Pozdrav jeseni" / Реализација полудневног излета "Поздрав јесени"
Administrator / datum: 27. 9. 2017. 10:12

U subotu, 23.9.2017., učenici i učitelji razredne nastave matične škole  poludnevnim izletom poželjeli su dobrodošlicu jeseni. Sunčan dan idealan je bio za šetnju, promatranje i opisivanje promjena u prirodi te mnoštvo igara i različitih aktivnosti na svježem zraku. O uspješnosti izleta dovoljno su nam govorili rumeni obraščići, osmjesi na licima te dobar apetit naših učenika.  

У суботу, 23.9.2017., ученици и учитељи разредне наставе матичне школе  полудневним излетом пожелели су добродошлицу јесени. Сунчан дан идеалан је био за шетњу, посматрање и описивање промена у природи те мноштво игара и различитих активности на свежем ваздуху. О успешности излета довољно су нам говорили румени обрашчићи, осмеси на лицима те добар апетит наших ученика.  

FOTOGALERIJA / ФОТОГАЛЕРИЈА


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST / ОБАВЕШТЕЊЕ
Administrator / datum: 22. 9. 2017. 15:14

Sutra, u subotu, 23.9.2017., učenici i učitelji razredne nastave matične škole planiraju realizirati poludnevni izlet "Pozdrav jeseni" u okolici škole. U slučaju kiše održat će se nastava od 8:00 sati u učionicama prema rasporedu od srijede (dogovorena nadoknada sati od 6.9.2017.)

Сутра, у суботу, 23.9.2017., ученици и учитељи разредне наставе матичне школе планирају реализовати полудневни излет "Поздрав јесени" у околици школе. У случају кише одржаће се настава од 8:00 часова у учионама према распореду од среде (договорена надокнада часова од 6.9.2017.)


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST / ОБАВЕШТЕЊЕ
Administrator / datum: 8. 9. 2017. 09:26

1. Školska kuhinja počinje s radom u ponedjeljak, 18.9.2017., a cijena obroka je 4,50 kn.

2. Od ponedjeljka, 11.9.2017., učenici mogu ostavljati preobuću u plakare pored učionica i to prema rasporedu izvješenom na plakarima.

3. Nadoknada sati nastave od srijede, 6.9.2017., održat će se u subotu, 16.9.2017. prema raspredu sati od srijede. Za učenike putnike organiziran je prijevoz kao i za ostale dane.

4. Za učenike 7. i 8. razreda koji pohađaju izbornu nastavu informatike organiziran je prijevoz kući ponedjeljkom i srijedom u 15:30 ispred škole.

 

 


[OPŠIRNIJE]POČETAK NOVE NASTAVNE GODINE / ПОЧЕТАК НОВЕ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ
Administrator / datum: 28. 8. 2017. 09:47

NOVA NASTAVNA GODINA  POČINJE 4.9.2017. U 8:00 SATI.

ZA UČENIKE PUTNIKE ORGANIZIRAN JE PRIJEVOZ: AUTOBUS IZ OSTROVA I KARADŽIĆEVA KREĆE U 7:00 SATI.

НОВА НАСТАВНА ГОДИНА ПОЧИЊЕ 4.9.2017. У 8:00 ЧАСОВА.

ЗА УЧЕНИКЕ ПУТНИКЕ ОРГАНИЗОВАН ЈЕ ПРЕВОЗ: АУТОБУС ИЗ ОСТРОВА И КАРАЏИЋЕВА ПОЛАЗИ У 7:00 ЧАСОВА.

 


[OPŠIRNIJE]FOTOGRAFIJE: ZAVRŠNA PRIREDBA / ФОТОГРАФИЈЕ: ЗАВРШНА ПРИРЕДБА
Administrator / datum: 20. 6. 2017. 10:29

Završna priredba u našoj školi održana je 14.6.2017. Svoja literarna, dramska, glazbena te plesna umijeća pokazali su nam učenici razredne i predmetne nastave. Kako je bilo pogledajte u FOTOGALERIJI.  

Завршна приредба у нашој школи одржана је 14.6.2017. Своје литерарне, драмске, музичке и плесне вештине показали су нам ученици разредне и предметне наставе. Како је било погледајте у ФОТОГАЛЕРИЈИ.  


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju